Nr 12.pdf

(9196 KB) Pobierz
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
ul. Studencka 5
3 1 - 1 1 6 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Do nabycia
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
Od re d akcji
Plany rozwoju nowych dyscyplin naukowych, dziedzin
badaiuczych, tworzenia nowych specjalności budzą dzisiaj
żywe dyskusje, prowadzące często do daleko idących zmian
w życiu instytutów i katedr. Mamy przy tym wrażenie, że
tylko w niewielkim stopniu ta atmosfera reform i innowacji
przenika na łamy „Konspektu”. A przecież naszym zadaniem
jest przedstawianie planów badaiuczych, popularyzacja trud­
nych tez i hipotez, które dzięki temu nabierają tak cenionej
w nauce sugestywności i elegancji. Pismo kształtujące nowy
język i nowe formy wypowiedzi o sprawach, które zwykle
zawiera się zu sprawozdaniach i protokołach, rozprawach
i monografiach, powinno zachęcać czytelnika
do współpracy i dialogu.
Z tej dziennikarskiej perspektywy znakomicie przygo­
towywane cyklicznie konferencje naukowe w naszej uczelni,
na przykład przez zespoły doktora fanusza Morbitzera lub
profesora Henryka Lacha, stają się przede wszystkim spotka­
niami indywidualności, fascynującymi zderzeniami stanowisk
i racji, dzięki którym osiągają dojrzałość intuicje badawcze,
a cząstkowe wyniki badań ukazują swój ogólny sens.
Zmianom ulega również tradycyjna formuła recenzji
książki naukowej jako katalogu sukcesów i potknięć autora.
W książce, która pojawia się na rynku skłonni jesteśmy
bowiem widzieć nie tyle finał prac badawczych, co początek
dyskusji
odsłonięcie nowych pól badań oraz wezwanie
do rywalizacji. Skoro naszym zadaniem jest prezentacja
osiągnięć naukowych i dydaktycznych Uczelni, szczególnie
zainteresowani jesteśmy tym wszystkim, co ożywia łamy pisma
i co zjednuje mu nowych czytelników i współpracowników.
Zapraszamy zatem autorów do poszukiwania nowych form
prezentacji problemów naukowych, także tych, które fascynują
środowiska pedagogów, biologów, matematyków i filozofów...
To, co wyrażamy w słowach „od redakcji” nie jest więc
czystą retoryką, lecz sensem wszelkich działań zmierzających
do nawiązania i podtrzymania twórczego dialogu o nauce
i życiu akademickim. Funkcją „wstępniaka" jest więc również
ukazywanie kierunku zmian pisma. Pragniemy rozwijać
tradycyjne formy wypowiedzi naukowej i publicystycznej,
odważnie i zgodnie z tendencjami współczesnej nauki łącząc
je ze skłonnością do eseju
właściwą nie tylko postmoder-
nistom!
oraz interdyscyplinarnego traktowania zagadnień.
numer
12
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt
3 0 -0 8 4
Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 622 ó l 28
fan: (0-12) 635 88 85
e-mail: konspekt@wsp.krakow.pl
RADA PROGRAMOWA
proł. Henryk W. Zaliński
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prol. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prol. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubała
(redaktor naczelny)
Bogusław Gryszkiewicz
Iwona Pietrzkiewicz
WSPÓŁPRACA
Marek Glogier, Marek Karwala,
Czesław Michalski, Janusz
Morbitzer, Romuald Oramus,
Mirosław Oset, Klaudia B. Sosin
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ON-LINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEfl
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fax (0-12) 430 09 83
e-moil: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
http://www.wsp.krokow.pl/wydawniawo
Rozwój innych uczelni ekonomicz­
nych, tego typu wydziałów lub
kierunków, traktujemy jako zjawisko
korzystne dla edukacji społeczeństwa.
Nie możemy jednak spokojnie patrzeć
na to, że wiele osób podejmuje pracę
na kilku etatach poza macierzystą
uczelnią, kosztem aktywności
zawodowej w naszej Akademii —
uważa prof. Ryszard Borowiecki,
rektor Akademii Ekonomicznej
w Krakowie
W Akademii Pedagogicznej mam
i przyjaciół jeszcze z czasów lwow
gdy przy moim współudziale przed
trzynastu latv zawiązywała się trwająca
do dziś współpraca obu uczelni
— mówi Ołeksander Miszczenko.
minister |)clnomocny Ambasady l 'krainy
;
;f
Reformowanie edukacji to zadanie trudne, długo­
falowe, kosztowne i ryzykowne. Jego skutki odczuje
zaś co czwarty Polak — prof. Czesław Banach
pisze o strategii rozwoju edukacji w Polsce
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Aleksander Pieniek
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
W num erze
3
FS
KSIĄŻKA, KTÓRĄ CZY?AM
Przed wyjazdem na wakacje otrzymałem od przyjaciela,
ks. Stanisława Musiała SJ, jeszcze „ciepły” egzemplarz
zbioru Jego felietonów... — pisze Jacek Chrobaczyński
8 4
WIERSZE ANTONINY SSBISW
Nietzsche
kochał życie tak mocno
że nawet liście skazywał na całopalenie
chcąc przyspieszyć ich powrót
przerażony rezultatem
powtarzał próby aż do obłędu
w pięćdziesiąt lat później
nienawidzący życia
ponowili to doświadczenie z Europą
powołując się na tamten popiół
8 8
g a l e r ia
mmmmmm
...każdy nosi maskę, nie zawsze uświadamiając
sobie jej zdradliwą naturę — o malarstwie
Jamesa Ensora pisze Ryszard Siwek
9 2
O KSIĄŻKACH
Feliksa Kiryka i Romana Jaskuły
piszą Stanisław Szczur i Krzysztof Migoń
K O N S P E K T W iM T E R H E C IE
Zajrzyj n a naszą stro n ę, k tó ra je s t też stro n ą naszych w spółpracow ników i autorów
www.wsp.krakow.pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin