Nr 14,15.pdf

(11520 KB) Pobierz
Wyda wn i ct wo
Naukowe
Akadem ii
ul. Studencka 5
31-116 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
Do nabycia
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
O e5
r c
d e s l e c i i
Najnowszy numer„Konspektu” zgodniez zapowiedziami, ma
,
charakter monograficzny. Tematyhistorycznestworzyły możliwość
zaprezentowania dorobku naszegoInstytutuHistorii,przypomnienia
związanychz nim uczonych, a takżepokazania nowych kierunków
badań w
perspektywieplanowanegoXVIIPowszechnego Zjazdu
HistorykówPolskich. Szczególną satysfakcję i uznanie budzi mobili­
zacja, skutecznośćdziałań i współpracaśrodowiska historyków—
wrezultacie dostaliśmybogaty, syntetyczny obrazjego dokonań oraz
możliwości naukowych i dydaktycznych.
Opotrzebie refleksji metodologicznejświadczyzainicjowana
przez nasdyskusjaoproblemach badańhistorycznych z udziałem
profesorówJacka Chrobaczyńskiego, Andrzeja Chw
alby, Czesław
a
Robotyckiego orazKrzysztofa Zamorskiego. „Konspekt”przynosi
takżepouczające rozważaniaprofesoraAleksandraKrawczuka, który
wrozmomezprofesoremMarkiem W
ilczyńskimdzielisięswoimi
przemyśleniami natematkierunkówrozwojukulturyeuropejskiej
orazznaczeniatradycji antycznejdlakultury w
spółczesnej.
Licznesą wtym numerzeportrety uczonych, wspomnienia
i szkice na tematszkolnej i akademickiejdydaktyki historii.
Niezwykle ciekawe odpowiedzi na naszepytanie:
Co Polacy robią
z historią?
dajązwłaszczaautorzy wieluznakomitych esejów
,
wktórych zaznacza sięzainteresowanie uczonych literaturą i sztuką
jakoformą świadomości historycznej. Zwracamyuw Czytelników
agę
na nową wnaszymczasopiśmieformę żyw merytorycznych
ych
ijakże inspirujących dyskusji o książkach iproblemach badaw
czych,
szczególniezaśnapolemikę StefanaNiesiołowskiegozJackiem
Chrobaczyńskim.
Zprzyjemnością informujemyjednocześnie, że Senat
postanowiłprzyznaćdoktorathonoris causa naszej uczelni
profesorowi Franciszkowi Ziejce, wybitnemu badaczom literatury
polskiej i rektorowi UniwersytetuJagiellońskiego, którydołączy
doznamienitegogrona, wktórymznajdują się między innymi
profesorowieHenryk Markiewicz i Henryk Samsonowicz.
Powinniśmy równieżdodać, że następnenumery„Konspektu”
chcemypoświęcićproblemom dydaktyki matematyki orazszeroko
pojmowanym badaniomantropologicznym w współczesnej nauce.
e
Mamy nadzieję, że takpomyślana i modernizowanaformuła
kwartalnikaspołeczno-kulturalnego okażesię interesująca,
że Czytelnikomprzypadną dogustu równieżzmiany wwyglądzie
pisma - nowaczcionka i układgraficzny... Zapraszamydo
w
spółpracy.
n u m e r 14/15
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30*084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel.
(0-12) 662 41 28
fax: (0-12) 435 88 85
'
eO ŚĆ KONSPEKTU
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubała
(redaktor naczelny)
Bogusław Gryszkiewicz
Iwona Pietrzkiewicz
WSPÓŁPRACA
Stanisław Jasionowicz,
Marek Karwala, Czesław Michalski,
Janusz Morbitzer, Romuald
Oramus, Mirosław Oset,
Klaudia B. Sosin
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ONLINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fax (0-12) 4 3 0 09 83
e-mail: redokcja@ w ydaw nktw oap.pl
http://www.wydawnictwoap.pl
WKrakowie działa 10 państwowych
i
7
niepaństwowych szkół. Te ostatnie
powstały przede wszystkim w okresie
ostatnich dziesięciu lat. Obecnie kształci
się ponad 150 tysięcy studentów
— 60% na studiach stacjonarnych
i 40% na wieczorowych i zaocznych
- mówi profesor
Jacek Majchrowski,
prezydent Miasta Krakowa
K O N FER EN C JE
XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich
zapowiadają
Feliks Kiryk
i
Jacek Chrobaczyński
NAUKA
0 dorobku Instytutu Historii AP piszą
Czesław Michalski
i
Jerzy Wyrozumski
3 ®
W S P O M N IE N IA
Feliks Kiryk, Henryk W. Żaliński, Czesław Nowarski,
Jerzy Centkowski, Kazimierz Karolczak
wspominają
profesorów Ignacego Zarębskiego, Helenę Rzadkowską,
Tadeusza Słowikowskiego, Józefa Garbacika, Adama Przybosia
A T
mmmMmww
k o n s p e k t u
W
polskiej historiografii współczesnej nie doszło
do zasadniczej dyskusji na temat postmodernistycznej
krytyki historii...
0 metodologicznych problemach badań historycznych dyskutują
Jacek Chrobaczyński,
Andrzej Chwalba,
Czesław Robotycki
1 Krzysztof Zamorski
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Małgorzata Wyka
Redakcja zastrzega sobie praw o do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
S S
SYLW ETKI U C ZO N Y C H
Uważam, że nasza historia je st zafałszowana,
nieprawdziwa i tendencyjna, ale z tymi mitami
i stereotypami narodowymi nie walczę.
Na szczęście nie muszę, nie chcę i boję się
-
mówi profesor
Aleksander Krawczuk
6 6
A R C H E O L O G IA
0 swoich pasjach historycznych i archeologicznych
piszą
Stefan Skowronek
i
Hubert Chudzio
1 1 3 1 E S E JE
Zbigniewa Bauera, Tadeusza Bujnickiego,
Jana Rybickiego, Włodzimierza Próchnickiego,
Stanisława Koziary, Józefa Brynkusa
1 4 8
G A L E R IA K O N S P E K T U
Wiersze i szkic o poezji francuskiej
Bertranda Degotta
W Ś R Ó D G Ł O SÓ W O K SIĄ Ż K A C H
Teresa Michałowska
i
Józef Jerzy Kopeć
piszą o książce Romana Mazurkiewicza,
a
Stefan Niesiołowski
polemizuje z
Jackiem Chrobaczyńskim
K O N SPE K T W INTERNECIE
Zajrzyj na naszą stronę, która jest też stroną naszych współpracowników i autorów
w w w .ap.krakow .pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin