Nr 16,17.pdf

(9725 KB) Pobierz
jesień-zima 2003
profesorowie
Zjeździe Polonistów
Tadeusz Chrzanowski
Franciszek Ziejka
Adam Kulawik
0 potrzebie poezji
Jan Trąbka
\
Gość Konspektu
profesor
Marcin Chrzanowski
rektor Politechniki Krakowskiej
Reportaż
z
Ameryki
Kazimierza Karolczaka
Galeria Konspektu
Tw&rczbść artystyczna
Proza
Wojciecha MARCINKA
ROZMOWY
Rozbudowa gmachu Uczelni
\
1giL1C
\Płt \ \ v \ v V
B
KONSPEKT W INTERNECIE
www.wsp.krakow.pl/konspekt
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
ul. Studencka 5
31-116 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
w księgami Academ icus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Do nabycia
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
Od
retlnkeji
W
uznaniu dla bogatych dokonań naukowych i społecznych
w maju tego roku Senat naszej uczelni wyróżnił tytułami dokto­
ra honoris causaprofesora Franciszka Ziejkę, rektora Uniwer­
sytetuJagiellońskiego, a wpaździerniku profesora Tadeusza
Chrzanowskiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa, uczonych, którzy od lat nadzwy­
czaj twórczo uczestniczą wżyciu krakowskiego, i nie tylko kra­
kowskiego, środowiska akademickiego. Zaangażowanie w re­
form ę szkoły wyższej, bogatą i różnorodną twórczość naukową
profesora Franciszka Ziejki, dotyczącą zwłaszczaproblemów
świadomości zbiorowejPolaków, literatury i kultury ludowej,
przedstawił w laudacjiprofesor Stanisław Burkot. Natomiast
dorobek naukowy, artystyczny i społecznyprofesora Tadeusza
Chrzanowskiego zaprezentowaliprofesor Ludwik Mroczka
i doktor Bogusław Krasnowolski.
Jednocześnie w tym numerzeprzypominamy o tak ważnych
dlapolskiej nauki wydarzeniach,jak przygotowywany Zjazd
Polonistów wKrakowie i trwające obchody Roku K I. Gałczyń­
skiego. Rozmowa z Kirą Gałczyńską, córkąpoety, odsłania nie­
znane szerzej strony życia rodzinnego tego wybitnego twórcy.
Publikujemy również esejprofesora Adama Kulawika, który
na niezwykle bogatym historycznym tleprzedstawia wciąż
obecną wkulturze „potrzebępoezji Niemniej interesujące są
też rozważaniaprofesoraJana Trąbki, którego wiedza neurocy-
bernetyczna ifilozoficzna znalazła oryginalne zastosowanie
do ukazania źródeł ludzkiej świadomości.
Gościem tego numeru „Konspektu”jestprofesor Marcin
Chrzanowski, któryjako rektor Politechniki Krakowskiej dzieli
się swoimi doświadczeniami wskazując napotrzebę dostosowa­
nia współczesnejszkoły wyższejdopotrzeb rynkowych.
Życzymyprzyjemnej lektury!
Redakcja
n u m e r 16/17
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorgżych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 662 61 28
f a x :(0-12) 63S 88 85
email: konspekt@ap.krakow.pl
Studentowi należy da ć w ięcej szans, aby
w młodym wieku m ógł ch ło n ą ć świat, który
się składa nie tylko ze studiow ania i nauki
- m ó w i p r o fe s o r
Marcin Chrzanowski,
r e k to r P o lite c h n ik i K ra k ow sk iej
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
— przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubata
(redaktor naczelny)
Iwona Pietrzkiewicz
WSPÓŁPRACA
Stanisław Jasionowicz,
M arek Karwala, Czesław Michalski,
Janusz Morbitzer, Romuald
Oramus, Mirosław Oset
ZDJĘCIA
M arian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ONLINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiana im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorgżych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
teL/fax (0-12) 430 09 83
email: redakcja@wydawnktwoap.pl
http://www.wydawnictwoap.pl
Wyzwaniem dla ped a gogiki w naszym
kraju je s t ukształtowanie m odelu
te o rii i praktyk i edukacyjnej na tniarę
p o trz e b i oczekiw ań współczesnych
Polaków. Wymaga to daleko idącej
re o rie n ta cji myślenia pedagogicznego,
wyobrażeń o edukacji w warunkach
now ego ustroju, integra cji europejskiej
i w olnorynkow ej kon ku ren cji
— m ó w i p r o fe s o r
Tadeusz Lewowicki
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Małgorzata Wyka
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
Dlaczego Gałczyński przetrzy m a ł
p ró b ę czasu?
Dlaczego je s t nadal p oetą żywym?
Co z niego w zięli je g o następcy?
- z
Kirą Gałczyńską
r o z m a w ia
J erzy Stefan O ssow sk i
3 3
Esele
Człowiek zam iast przeżywać, czyli
ro b ić bezpośrednio użytek z życia,
ja k wszystkie stworzenia p o d słoń­
cem, zm uszony był prow a d zić
pod w ójną buchalterię, mierzyć,
szacować, sądzić i dokonywać
trudnych wyborów
-
pisze J a n T r ą b k a
105
In te rn e t sam w sobie n ie niesie żadnych zagrożeń. In tern et
tylko odbija i w zm acnia wszystkie zagrożenia charakterystyczne
dla współczesnego społeczeństwa. Niestety, ogólny kr}>zys wartości
we współczesnym społeczeństwie p rzen osi się także na internet
-
tw ie r d z i J a r o s ł a w R a fa
Dwudziestow ieczną zapaść p o e z ji tłumaczyłbym wyczerpaniem
pom ysłow ości p oetów w dawaniu rzeczom odpowiednich słów
i demonstracyjnym zw ątpieniem w m ożliw ości intelektualnego,
wyrażonego w języku opanow ania rzeczywistości
- O p otrzeb ie p o e z ji
pisze A d a m K u l a w i k
129
k s ią ż k a
,
k t ó r ą
c z y i ani
A m elie N othom b u zn a ć należy za czytelniczy fen om en
literatury języka francuskiego. Jeżeli je s t to postm odernizm ,
to w wersji super light
-
pisze R y s z a r d S i w e k w eseju
elia czyli prow okacja
Am
^ 'fD A K T Y K A
A n n a P r z y b y s z p rze d s ta w
Europejski System Transferu Punktów
w e w s p ó łp ra c y m ię d zy u czelniam i
ia
K O N S P E K T
W INTERNECIE
Z a jrzyj na naszą stronę, k tó ra jest te ż stroną naszych w s p ó łp ra c o w n ik ó w i a u to ró w
w w .a p .k r a k o w .p l/ k o n s p e k t
Zgłoś jeśli naruszono regulamin