Nr 18.pdf

(9633 KB) Pobierz
••■“Esej Romualda Oramu
Informacje- - ^
KONFERENCJE
KSIĄŻKI___ J
KONSPEKT WINTERNET
www.ap.krakow.pl/konspeh
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
ul. Studencka 5
3 1 - 1 1 6 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
-mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Do nabycia
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
Od r e d pic c| i
W numerze, który oddajemy do rąk czytelników, wyraźnie
zaznacza się obecność au torów związanych z Katedrą Psycho­
logii naszej uczelni. Problem osób autystycznych przyciągnął
uwagę współpracujących z naszym pismem psychologów,
któryposzukują sposobów włączenia chorych na autyzm
w życie społeczne. Artykuły, którepublikujemy, przeczytają
z zainteresowaniem nie tylko ich rodzice i opiekunowie.
Równie interesujące okazują się tekstypoświęcone nie do
końca poznanym, psychologicznym aspektom sztuk czytania
i zapamiętywania. Podejmując tę tematykę, dwudziestowiecz­
napsychologia rozszerza naszą antropologiczną i humani­
styczną świadomość. Zgodnie z duchem nowoczesności radzi,
jak podnieść komfort życia codziennego, stając się nie mniej
użyteczną niż techniczne zdobycze cywilizacji...
Gość„Konspektu”profesor Marek Stachowski, rektor
,
Akademii Muzycznej w Krakowie, wyraża obawę opoziom
kształcenia muzycznego. Czy można tę edukację uznać za eli­
tarną i luksusową, skoro w kulturze masowej zainteresowanie
muzyką jest takpowszechne?
Z zainteresowaniem śledzimy sporyjęzykoznawców opi­
sownię słowa „internet” któreprzedstawia Maciej Malinowski.
,
Współczesnapolszczyzna przysparza namjednak wielu nie tyl­
ko ortograficznych kłopotów, o czym przypomina - z lekka iro­
nizując - Maciej Kawka.
Zapraszamy do lektury
i n u m e r 18
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorgżych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 662 61 28
las: (0-12) 635 88 85
e-moil: konspekt@ap.krakow.pl
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prol. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prol. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prol. Ryszard Pado
prol. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubata
(redaktor naczelny)
Iwona Pietrzkiewia
WSPÓŁPRACA
Stanisław Jasionowie;,
Marek Karwala, Piotr Krywak,
Czesław Michalski, Janusz
Morbitzer, Romuald Oramus,
Mirosław Oset,
Barbara Sykulska, Marta Widurska
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ONLINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
1
S
Stworzenie miejsca nauczania kultury
i sztuki dla dzieci i młodzieży zawsze było
w Polsce problemem. Istniejące u nas
przedszkola muzyczne, podstawowe i śred­
nie szkoły muzyczne są ukierunkowane
profesjonalnie. Nam natomiast chodziło
o to, żeby w każdej szkole podstawowej
była możliwość nauczania przedmiotu
artystycznego, a nie jakichś dziwnych
kombinacji plastyki z muzyką
-
m ów i profesor
Marek Stachowski,
re k to r Akademii Muzycznej w Krakowie
Próba sformułowania koncepcji człowieka odmien­
nej zarówno od mechanistycznego obrazu behawio-
rystów, ja k i klinicznego obrazu kreślonego p rze z
psychoanalityków, wyrażona explicite w ostrej, pole­
micznejformie, była tym wyzwaniem psychologii
humanistycznej, które znalazło najszerszy oddźwięk
- pisze
Jerzy Kulczycki
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fax (0-12) 430 09 83
e-mail: redakcja@wydawnictwoop.pl
http://www.wydawnictwoap.pl
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Małgorzata Wyka
Redakcja rastriega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
Według najnowszych badań epidemiologicznych
coraz więcej dzieci przejawia zaburzenia klasyfi­
kowane w kategoriach szeroko rozumianego
autyzmu. Został on naukowo opisany po raz
pierw szy w 1943 roku p rze z Leo Kam era. Dzisiaj,
po wielu latach badań, wiedza na temat autyzmu
je st rozległa, lecz wciąż niepełna
- o m iędzynarodow ej w spółpracy na rzecz pom ocy
ch orym z autyzm em piszą
Francesc Cuxart,
Joanna Kossewska
i
Alina Perzanowska
mm
-
PS¥CHOŁOC!ll
Problem fascynacji dziełem literackim i jego bohate­
rem u ra z z przypisanym im światem baśniowości,
magii i oniryzmu, je st równie stary ja k słowo pisane...
o psychologicznych aspektach czytania
pisze
Dorota Zarębska-Piotrowska
mm
DYDAKTYKA
Czasy, iv których cały piśm ienny naród zgłębiał poezje
Mickiewicza, ślęczał nad powieściami Orzeszkowej
czy Żeromskiego, minęły bezpowrotnie. Literatura
wysoka nie je st j u ż literaturą ogółu inteligencji;
krąg je j odbiorców zm alał tak, iż stała się elitarna.
Masy za ś wyraźnie od niej uciekają. I tylko szkoła
powszechna, zaw sze wierna tradycji, musi ją
bez większych sukcesów —popularyzować
-
tw ierdzi
Piotr Krywak
1S3I3I
M I E J S C A
WSPÓLNE
Współczesny badacz kondycji ludzkiej ma w zasięgu ręki i umysłu
(ale czy wrażliwości?) pochodzącą z wielu obszarów Nauki
i Tradycji ogromną wiedzę, która mogłaby pozwolić na stworze­
nie spójnej wizji pełniejszego
bo bardziej świadomego siebie
człowieka XXI i XXII wieku
-
czy pow stan ie nowej antropolog ii jest praw do po do bn e,
p yta
Stanisław Jasionowicz
K O N S P E K T W IN T E R N E C IE
Zajrzyj n a naszą stro nę, k tó ra jest też stro n ą naszych w spółpracow ników i autorów
WAVw.ap.krakow.pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin