Nr 19.pdf

(13567 KB) Pobierz
Pismo Akademii.Ęg^agpgicznej w Krakowie
Nowoczesne biblioteki
Bibliologia iJriformacfa naukowa
1
Instytut Informacji Naukowej i Bibli
Bibliofilstwo i koląkcjonerstwo ;
^ ^ sfió łęzesn y ekslibris
)
wstwa^AP
Dydaktyka «Nauka »Głosy o książkach
KONSPEKflihNTERNEilE
www.wsp.krakljiM.pl/konspekt
wyda wn i otwo
Naukowe
Akademii
ul. Studencka 5
31-1 16 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
mail: wydawnictwo@wsp.krakow.pl
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
Do nabycia
w księgarni Academicus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
& ti
r
£
<
f
Woddawanym do rąk Czytelników, dziewiętnastymjuż numerze
„Konspektu” o dniu dzisiejszym i przyszłości Uczelni, rozwoju
,
kadry naukowej, ojakości kształcenia i tworzeniu nowych kierun­
ków oraz specjalności mówiprofesorMichał Śliwa, rektorAkademii.
Historię iperspektywy rozwoju Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa APprzedstawiają profesorowie
JerzyJarowiecki, Halina Kosętka iJerzy Myśliński.
Biblioteka i informacja, książka i czytanie, bibliofilstwo i kolek­
cjonerstwo —oto główne tematy tego numerupoświęconego także
bibliologii, bibliotekoznawstwu i naukowej informacji.
Proporcjonalnie do możliwości technicznych przechowywania
i udostępniania zbiorów, zwłaszcza wform ie elektronicznej,
rosną dziś oczekiwania w stosunku do wszystkich zatrudnionych
i kształcących się w wymienionych wcześniej dziedzinach.
Rosną też oczekiwania poznawcze od istniejących ipowstających
nauk. Artykuły, którepublikujemy, przynoszą interesujące refleksje
nadpotrzebami społecznymi, kształtującymi oblicze nowoczesnej
biblioteki, którejprojektowaniejest już dziełem wyrafinowanej
sztuki architektonicznej. Od bibliotek, bez których trudno sobie
wyobrazić życie nowoczesnej uczelni, oczekuje się dzisiaj
nie tylko wyposażenia w najnowsze środki techniczne, lecz także
wyszukiwania i dostarczania informacji bezpośrednio do stano­
wiskapracy. Chcemy zwrócić uwagę naszych Czytelników
na artykuły Petera Glanznera, MichałaJagiełły oraz Marka
Nahotki o bibliotekach cyfrowych i hybrydowych.
Piszemy o nowych dziedzinach badań i nowych zawodach,
np. infobrokera czy architekta informacji, od których coraz czę­
ściej zależy efektywne komunikowanie się i racjonalizacja życia
społecznego. Przyglądamy się krytycznieprogramom stiułiów
i akademickich badań. Przemiany tradycyjniepojmowanego
bibliotekoznawstwa orazpowstawanie nowych, interdyscyplinar­
nych dziedzin i specjalności naukowychprzedstawiają Krzysztof
Migoń, Anna Żbikowska-Migoń oraz Aleksander Radwański.
Wwielu artykułach pojawia się świadomość, że o terapeutycznych
skutkach i informacyjnych pożytkach z czytania decyduje satys­
fakcja estetyczna towarzysząca lekturze. Dla naszej cywilizacji
są też niezwykle istotnepostępy w czytaniupojmowanymjako
komputerowa analiza obrazów. Do takiego wnioskuprowadzą
ciekawe rozważaniaprofesora Ryszarda Tadeusiewicza.
Mamy nadzieję, że każdy Czytelnik znajdzie w tym obszernym
numerze coś dla siebie. Wszystkim naszym Autorom
serdecznie dziękujemy!
........ ... ..« # J f
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 662 61 28
fas: (0-12) 635 88 85
e - n o il: kon ip ekt@ ap .krakow .p l
(co n s
e lc t i
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
— przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaczynski
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubata
(redaktor naczelny)
Iwona Pietrzkiewicz
WSPÓŁPRACA
Stanisław Jasionowicz,
Marek Karwata, Piotr Krywak,
Czesław Michalski, Janusz
Morbitzer, Romuald Oramus,
M irosław Oset,
Barbara Sykulska, M arta Widurska
ZDJĘCIA
M arian Pasternak
Mieczysław W ięcławek
WERSJA ONLINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
teL/fox (0-12) 430 09 83
e-m ail: redokcja@ wydaw nictwoop.pl
http://www.wydawnictwoap.pl
Kiedy nasza uczelnia zm ieniała nazwę
z Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Akade­
mię Pedagogiczną, często pojaw iało się
pytanie, czy jest to tylko zmiana szyldu,
czy też świadectwo głębszych przeobrażeń
Uczelni. Ju ż wówczas mówiłem, że nie
chodzi nam o to, by nasza społeczność
funkcjonowała pod jakim ś nowym zna­
kiem, lecz raczej o to, by nasze życie
uczelniane gruntownie przeobrazić...
- osiągnięcia i plany rozwoju Uczelni
przedstawia profesor
Michał Śliwa,
rektor AP
B
V 7
5os< K o r spei ....
Czytajmy „Polski Słownik Biograficzny”
!
To 1100 lat narodowej historii wjednolitym
porządku alfabetycznym - od „A”do „S”
.
To skarb polskiej nauki, wydawnictwo,
»© su
które powinien znać
e it t »
i & m w
» f t s p
każdy polski inteligent
-
mówi profesor
Andrzej
Nie możemy zapom inać o humanistycznym
Romanowski,
redaktor naczelny „PSB”
walorze studiów akademickich, o kształ­
towaniu kompetencji komunikacyjnych
naszych studentów. Literatura pozostaje
bowiem wciąż najbardziej wyrafinowa­
nym, subtelnym narzędziem kształtowa­
nia postaw, sposobu myślenia i działania
-
twierdzi profesor
Halina Kosętka,
dyrektor Instytutu Inform acji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa AP
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Grażyna Borowik
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
i itt§ w f» € i€ iK * n c w
io w
t i
Krzysztof Migoń
Zmieniający się w czasie i z natury swojej heterogenny przedm iot
badań bibliologicznych wymaga obecności nadrzędnej koncepcji teoretycznej,
która scalałaby niejednorodne p ole badawcze
0 kondycji in fo rm a cji naukow ej
Aleksander Radwański
Nie jest to przypadek, ż e p o 2000 roku nie ukazał się żaden nowoczesny
podręcznik akadem icki, obejm ujący całość dyscypliny. Świat się zmienił,
a inform acja naukowa... jak b y nie
0 kształceniu pracow ników książki i in fo rm acji naukow
Anna Żbikowska-Migoń
ej
Swoistą schizofrenią pojęciow ą było w przeszłości w łączanie historii książki
w obręb dyscypliny nazywanej „bibliotekoznawstwem
i inform acją naukow o-techniczną”
Ili I I
4
^ y flS fc tir fc C i
Janusz S. Gruchała
Absolwent studiów edytorskich powinien otrzymać pełne kompe­
tencje polonisty, a w zakresie edytorstwa łączyć ściśle zawodowe,
„techniczne” umiejętności redaktora z kw alifikacjam i tekstologa
przygotowanego do naukowej edycji tekstów literackich
W
. . e biblioteki
.
Biblioteki to miejsca skondensowanej pam ięci
pokoleń i prawdziwej rozmowy: z poprzednikami,
ze współczesnymi i samym sobą
-
pisze
Michał Jagiełło,
dyrektor Biblioteki Narodowej
w w
lifsp#l«estie biblioteki
Od biblioteki oczekuje się, że stroją ofertę dostarczy bezpośrednio
do miejsca pracy wykładowców i studentów. Dla usługobiorcy
nie jest bowiem ważne, czy dana informacja znajduje się
w bibliotece uczelnianej, tylko czy będzie
dostarczona bezpośrednio do jego miejsca pracy
-
pisze
Peter Glanzner
Zgłoś jeśli naruszono regulamin