Nr 22.pdf

(11443 KB) Pobierz
■ Gość Konspektu
Tomasz Dietl
rozmowa o spintronice i fizyce
■ Historia
Jacek Chrobaczyński
II wojna światowa z polskiej perspektywy
■ Fizyka na codzień
Jerzy Ogar
o
powstawaniu fal tsunami
■ Reportaż
Bożena Muchacka
pogrzeb Jana Pawła II
■ Esej
Czesław Kajtoch
o znaczeniu fizyki w życiu człowieka
■ Wiersze
Henryka Cyganika
■ Galeria Konspektu
Janina Jeleńska-Papp
Jerzy Kreiner
o zaćmieniach Słońca
Koncert na 4 ściany, sufit i podłogę
(1974) instalacja, Kraków, Pałac Sztuki TPSP
Struktura wnętrza
(1975) instalacja, Kraków, Pałac Sztuki TPSP
Od
redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników drugi w tym roku numer kwartal­
nika „Konspekt".
Wzwiązku z obchodzonym Światowym Rokiem Fizyki, właśnie
tę dziedzinę wiedzy uczyniliśmyjego tematem przewodnim.
W numerze zamieściliśmy wiele ciekawych tekstów, które, ma­
my nadzieję, zainteresują nie tylkofizyków. Oto Gościem „Konspek­
tu ”
jestprof. Tomasz Dietl, który kilka miesięcy temu otrzymał, jako
jedyny w Europie, prestiżową nagrodę „AgilTech Europhysics Prize
Nasz Gość opowiada m.in. o spintronice, nowejgałęzifizyki, oraz
0
je j znaczeniu dla rozwoju technologii informatycznej, a także
dzieli się refleksjami nt. rozwoju i popularyzacjifizy k i w Polsce.
O rolifizyk i w świecie człowieka pisze prof. Czesław Kajtoch.
Praktycznym potwierdzeniem jego wywodów jest artykułJerzego
Ogara nt. fizyk i fa l tsunami. Na łamach „Konspektu ”obaj autorzy
publikują po kilka tekstów.
W numerze znalazło się także kilka artykułów z zakresu astro­
nomii. Są to eseje:prof. Jerzego Kreinera o zaćmieniach Słońca
1Bartłomieja Zakrzewskiego opopularyzacji astronomii. Tę samą
tematykę podejmują także Waldemar Ogłoza, piszący o podgląda­
niu wszechświata z dachu naszej Uczelni, oraz Marek Glogier
wspominający sylwetkę Kazimierza Kordylewskiego.
Wtrakcieprac nad numerem naszegopisma przeżyliśmy żałobę
narodową, odszedł nasz Wielki Rodak, papież Jan Paweł II. Dlatego
postanowiliśmy uczcićjego pamięć zamieszczając artykuły wspo­
mnieniowe, opisujące spotkaniapracowników Akademii Pedago­
gicznejz papieżem Polakiem. Prof. Bożena Muchacka, specjalnie dla
„Konspektu ”przygotowała reportaż z pogrzebuJana Pawła II, który
,
- podobniejak całypontyfikat - był uydarzeniem historycznym.
W bieżącym, 22ju ż numerze, nie zabrakło także tradycyjnych
działów: „Archiwum X", „Dyskurs akademicki”czy „Książka, którą
czytam ” Oprócz nich pragniemy zaprezentować nową ramówkę
.
o nazwie „Rekreacja Inaugurujeją Elżbieta Sionko przybliżając
zdrowotne aspekty wody i sportów wodnych. Mamy nadzieję, iż na­
si Czytelnicy będą rozwijać nie tylko umysł i ducha, ale także ciało.
A propos rozwoju ducha - zadbał o niegoja k zwykle Marek Kar­
wata. W Galerii „Konspektu "przedstawia sylwetkę i twórczość kra­
kowskiej rzeźbiarki - JaninyJeleńskiej-Papp. Wdzialepoezjipre­
zentujemy wiersze niedawno zmarłego poety Henryka Cyganika.
Oprócz wymienionych artykułów w „Konspekcie ”nasi Czytelni­
cy znajdą znacznie więcej interesujących tekstów.
Pragniemypodziękować wszystkim autorom, szczególnie zaś
prof. Czesławowi Kajtochowi - dyrektorowi Instytutu Fizyki
-
oraz
jego pracownikom za współpracęprzy redakcji niniejszego nume­
ru. Zapraszamy do lektury nowego „Konspektu ”
.
2/2 00 5
(
2 2
)
KONSPEKT
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
lei. (0-12) 662 61 28
<ax: (0-12) 635 88 85
e-m ail: konspelct@ap.krakow.pl
www.ap.krakow.pl.konspekt
7
G ość K o n sp e k tu
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W. Żaliński
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
SKtAD REDAKCJI
Stanisław Skórka
(redaktor naczelny)
Michał Grzeszczuk
Marcin Kania
Piotr Krywak
Bartosz Ochoński
WSPÓŁPRACA
Marek Karwata, Czesław Michalski,
Janusz Morbitzer,
Romuald Oramus, Mirosław Oset,
Barbara Sykulska, Jerzy Ossowski
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
WERSJA ONLINE
Kamil Panas
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
W y d aw nictw o N a u k o w e AP
O dponad czterdziestu latpostęp elek­
troniki klasycznejpolega na nieustannej
m iniaturyzacji tranzystorów i komórek
pam ięci. Jestjednak oczywiste, że istnie­
ją fizy c zn e i techniczne granice dalszej
m iniaturyzacji. Potrzebne więc są ja ko ­
ściowo nowe pomysły. Jedną z propozycji
je st spintronika, nowa dziedzina wiedzy,
w której otrzym ano w yniki wyróżnione
w
2005
r. prestiżow ym i nagrodami Euro­
pejskiego Towarzystwa Fizycznego i Ame­
rykańskiego Towarzystwa Fizycznego
mówi prof.
Tomasz Dietl
- kierownik
m.in. Zespołu Fizyki Zjawisk Spinowych
Instytutu Fizyki PAN
-
1
E sej
3
N iektórzy nie rozumieją, że brak sukcesów z dziedziny
fizy k i, matematyki, techniki lub innych nauk ścisłych
cofnąłby nas do „epoki kam ienia jeszcze nie rozłupa­
nego ” ale równocześnie - chcą czerpać z ich osiągnięć
,
pełnym i garściami.
0 fizyce w życiu człowieka opowiada
Czesław Kajtoch
2
7
E sej
30-084
K raków , u l. Podchorążych 2
tel./fax (0-12) 662 63 83
e-m ail: redokcja@wydawnictwoap.pl
http://www.wydawnictwoap.pl
Nieprędko doczekam y się kolejnych zaćm ień Słoń­
ca, które moglibyśmy podziw iać bez podejm owania
dalekich podróży. Najbliższe, ale „tylko”obrączko­
we, będzie widoczne z południowych krańców Pol­
ski dopiero za siedem dziesiąt lat
- o
zaćmieniu Słońca w aspekcie społecznym, histo­
rycznym i literackim pisze
Jerzy Kreiner
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Grzegorz Katwala
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
4
1
F iz y k a n a c o d z ie ń
Scenariuszpowstaw ania zjaw iska „tsunam i ”n iejest skom plikowa­
ny. Na skutek gwałtownego ruchu pionowego wielkich m as wody
(np. przy podwodnym wstrząsie tektonicznym , nagłym osunięciu
lub w ypiętrzeniufragm entu dna, erupcjipodwodnego w ulkanu) na
pow ierzchni oceanu pow stajefala o niew ielkiej am plitudzie, zazw y­
czaj nie w iększej n iż 1 metr...
powstawanie fal tsunami opisuje
Jerzy Ogar
-
20
D y d ak ty k a
Chcemy kształcić ludzi wszechstronnych, ale wyposażonych w pew ien „kręgosłup ”in­
telektualny i moralny, ja k i m oże dawać studiow anie nauk ścisłych! Chcemy, aby nasz
absolwent m ógłpoczuć się „uniwersalnym ”hum anistą, posiadającym tak potrzebną
we współczesnym świecie, zdom inow anym p rze z techniki kom unikacyjne i inform a­
cyjne, wiedzę fizyczną, m atem atyczną i inform atyczną -
pisze
Jerzy Ogar
Kanon najistotniejszych zagadnień
z fizyki opisuje
Maria Fiałkowska
7
H is t o r ia
1
Druga wojna była i jest, także poprzez je j apokaliptyczny wymiar, w m niej­
szym lub większym stopniu obecna w różnych miejscach, p rzy różnych oka­
zjach, w różnych dyskursach, pam ięci/niepam ięci i je j kliszach, ale też
i w sztuce, szerzej w kulturze dnia dzisiejszego
o II wojnie światowej z perspektywy Polaka opowiadajacek Chrobaczyński
-
1 4
5
ZNPjest największą organizacją zrzeszającą nauczycieli, w p ełn i de­
mokratyczną, nie wchodzącą w układy z rządem. Okręg M ałopolski
ZNP współpracuje ze Słowakam i i Francuzami; spotykam y się rów nież
z Rosjanami i N iem cam i
mówi
Andrzej Ujejski,
prezes Małopolskiego Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego
-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin