Nr 23.pdf

(11609 KB) Pobierz
IJJI N I JU -U
t
/
isW^Akademii Pedagogicznej w Krakowie
N R 3/2005 (23)
KONSPEKT
Nauka
Adam Płocki
o stochastyce
Gość Konspektu
Henryk W. Żaliński
rozmowa o przyszłości Uczelni
z nowym Rektorem AP
Geografia na co dzień
Paweł Kramarz, Witold Warcholik
o systemie GPS
Roman Malarz
Galeria Konspektu
Karol Pustelnik
o powodziach w Krakowie
■ Z Konspektem w plecaku
Piotr Pacholarz
poznawanie okolic Krakowa
■ Reportaż
Bolesław Faron
o śladach polskiej kultury
na Litwie
■ Rozmowy Konspektu
Michał Śliwa
wywiad z byłym Rektorem AP
LATO 2005
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
www.ap.krakow.pl/konspekt
Mity rodzinne,
1966, olej/płótno, 150 X 96 cm
APEL
DO ABSOLWENTÓW
AKADEMII PEDAGOGICZNEJ
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
DROGIE KOLEŻANKI! DRODZY KOLEDZY!
W roku 2006 wkroczymy w 60-tą rocznicę powstania Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
protoplasty Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1999 roku Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edu­
kacji Narodowej w Krakowie.
Wśród licznych przedsięwzięć jubileuszowych zaplanowane zostało także wydanie okolicznościowej,
bogato ilustrowanej publikacji.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie wszelkich pamiątek będących w Pań­
stwa posiadaniu, szczególnie ikonograficznych, ilustrujących życie Uczelni. Stosownie do potrzeb
i możliwości zostaną one wykorzystane we wspomnianej publikacji.
Jednocześnie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w przygotowaniu Jubileuszu, do zgłaszania
pomysłów i propozycji godnego uczczenia rocznicy.
Materiały, których zwrot gwarantujemy oraz korespondencję prosimy kierować do Kancelarii
Uczelni w gmachu głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2.
Będę zobowiązany za spełnienie mojej prośby do końca kwietnia br. bowiem prace przygotowawcze
oraz rygory cyklu wydawniczego wymagają stosownego wyprzedzenia w czasie.
Zwracam się także z uprzejmą prośbą do wszystkich absolwentów, którzy prowadzili zapiski, dzien­
niki lub pisali pąmiętniki, zawierające sceny z życia Uczelni oraz dokumentujące ich pracę zawodową
po ukończeniu studiów, o przekazywanie maszynopisów, dyskietek lub wydruków komputerowych, też
do końca kwietnia br. Fragmenty pamiętników pragniemy wydać w osobnym tomie.
Licząc na Państwa aktywność i życzliwość łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Jubileuszu 60-lecia Uczelni
Prof. HenrykW. Kaliński
K o n s p e k t nr 3/2005 (23)
Oddajemy do rąk Czytelników trzeci w tym roku numer „Kon­
spektu” w którym zawarliśmy dwa wiodące tematy. Pierwszy zwią­
,
zany jest ze zmianą władz naszej Uczelni. Redakcja przeprowadziła
wywiady z prof. Michałem Śliwą - Rektorem kończącym urzędo­
wanie po dwóch kadencjach oraz z prof. Henrykiem W Kalińskim
.
- nowo wybranym Rektorem Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
który jest Gościem bieżącego numeru „Konspektu” Wrozmowach
.
obaj Rektorzy stwierdzili, iż głównym dążeniem władz Uczelni po­
winno być przekształcenie Akademii w uniwersytet. Obecny Rektor
opowiada również o celach, jakie będzie starał się realizować przez
najbliższe lata swojego urzędowania.
Drugim tematem wiodącym jest ogólnie rozumiana geografia.
Reprezentanci tej dyscypliny oraz dziedzin pokrewnych prezentują
ciekawe artykuły związane m.in. z naszym miastem: Roman Ma­
larz opisuje przyczyny powodzi w Krakowie na przestrzeni wieków;
Wanda Wilczyńska-Michalik ujawnia szkodliwy wpływ atmosfery
na materiał skalny - budulec większości krakowskich zabytków;
Eligiusz Brzeźniak i Piotr Lewik przedstawiają osobliwości klimatu
Krakowa.
W numerze tym rozpoczynamy również cyklpt. Z „Konspektem”
w plecaku zachęcający do uprawiania tzw. turystyki weekendowej.
Na początek Piotr Pacholarz opisuje ciekawą i mało znaną trasę
turystyczną po wschodnich obrzeżach Krakowa.
Nawiązania do geografii znajdą Czytelnicy także w innych tek­
stach, m.in. Romualda Oramusa, w którym opisał zakątki świata
osławione przez artystów oraz Agnieszki Ogonowskiej przybliżającej
w swoim stałym cyklu m.in. najsławniejsze filmy drogi.
Chcielibyśmy polecić również interesujący artykuł Adama Płoc­
kiego -honorowego doktora Uniwersytetu Usti nad Łabą, który
prezentuje swój punkt widzenia na stochastykę.
Na uwagę zasługują również teksty Ryszarda Tadeusiewicza,
o budowaniu wspólnot akademickich, reportaże Bolesława Farona
o jego wizycie w Wilnie oraz ostatnia część podróży, nie tylko ńauko-
wych, śladami Czartoryskich - Kazimierza Karolczaka.
W „Galerii Konspektu" Marek Karwala przedstawia sylwetkę
wadowickiego artysty - Karola Pustelnika.
Za zaangażowanie w opracowanie niniejszego numeru „Kon­
spektu”serdecznie dziękujemy prof. Janowi Lachowi
-
Dyrektorowi
Instytutu Geografii oraz wszystkim Autorom. Licząc na dalszą
współpracę zapraszamy do lektury dwudziestego trzeciego już nu­
meru naszego pisma.
3/2005
(
23
)
K o n s p e k t nr 3/2005 (23)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin