Nr 24.pdf

(8754 KB) Pobierz
■ Gość Konspektu
■ Historia sportu
■Psychologia
Janusz Zdebski
rektor Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie
■Galeria Konspektu
Czesław Michalski
dzieje Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół"
■ Na małym i dużym ekranie
Jan Blecharz
o roli psychologii
w sporcie
Eugeniusz Mucha
Romuald Oramus
sport i rekreacja w sztuce
Agnieszka Ogonowska
o sporcie w telewizji
■ Rozmowy Konspektu
Jerzy Engel
o zawodzie trenera
■ Taniec
■ Reportaż
Andrzej Golonka
historia tańca towarzyskiego
w Polsce
Bolesław Faron
relacja z podróży
do Australii
Bogusław Wołoszański
rozmowa o popularyzowaniu
historii
Eugeniusz Mucha
Matka,
1993, olej/płótno, 93 x 72 cm
Od redakcji
Tematyka sportowa obecna jest w „Konspekcie” od samego po­
czątku jego istnienia. Postanowiliśmy zatem w całości poświęcić jej
bieżący numer naszego pisma.
Na temat sportu wypowiadać się mogą nie tylko autorzy zwią­
zani z tą formą działalności człowieka, ale każdy, kto pasjonuje się
sportową rywalizacją lub sam uprawia jakąś dyscyplinę. Proponu­
jemy naszym Czytelnikom spojrzenie na tę problematykę w różnych
aspektach, m.in.: historycznym, dziennikarskim, artystycznym
i psychologicznym.
Gościem niniejszego numeru jest prof. Janusz Zdebski - rektor
krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, który opowiada
0 nowych wyzwaniach stojących przed tą uczelnią. O niełatwym
zawodzie trenera piłki nożnej, często niemającym nic wspólnego
z etymologią słowa „sport” (łac. desportare - odprężyć się, rozerwać),
opowiada były selekcjoner reprezentacji Polski - Jerzy Engel. Zna­
czenie psychologii w sporcie opisał Jan Blecharz - pracownik kra­
kowskiej A F, współpracujący m.in. z Adamem Małyszem i Renatą
W
Mauer-Różańską.
W numerze nie zabrakło artykułów nawiązujących do historii
ruchu sportowego na ziemiach polskich: Czesław Michalski przed­
stawia dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Adam Bando
;
- zagadnienia sportowe na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codzien­
nego” w okresie międzywojennym.
Główną tematykę numeru podjęli także w swych felietonach
stali współpracownicy „Konspektu” Romuald Oramus ukazuje sport
:
w sztuce, Agnieszka Ogonowska przybliża problem medialności
1 spektakularyzacji sportu, Maciej Kawka analizuje poprawność
językową komentatorów sportowych.
Na kolejną wycieczkę, tym razem w okolice Lanckorony, zaprasza
Piotr Pacholarz. Elżbieta Sionko natomiast namawia do korzystania
z sauny, opisując jej zdrowotne działanie w stałym cyklu „Rekre­
acja”
.
Wśród tematów niesportowych znalazł się między innymi wywiad
z Bogusławem Wołoszańskim, autorem telewizyjnego cyklu progra­
mów pt. Sensacje XX wieku. W rozmowie poruszono m.in. problem
pojmowania fikcji w powieści historycznej oraz popularyzowania
historii w naszym kraju. W numerze znajduje się także kolejny
reportaż Bolesława Farona, tym razem z podróży do Australii. Nie
zabrakło recenzji książek oraz sprawozdań z konferencji, których
w bieżącym numerze jest wyjątkowo dużo.
Redakcja składa podziękowanie wszystkim Autorom, szczególnie
zaś Czesławowi Michalskiemu oraz Markowi Karwali za współpracę
przy niniejszym numerze „Konspektu”. Życzymy przyjemnej lektury.
4/2005
(
24
)
K o n sp e k t nr 4/2005 (24)
W numerze
7 Gość Konspektu
Moje zamierzenia sytuują się na kilku płaszczy­
znach: po pierwsze - dydaktyka i nauka, po drugie
-
rozwój kadr, po trzecie - inwestycje, po czwarte
- doskonalenie struktur Uczelni i wewnętrznego
przepływu informacji -
mówi prof. Janusz Zdeb­
ski, rektor Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie
REDAKCJA
Stanisław Skórka
(redaktor naczelny)
Piotr Krywak
Michał Grzeszczuk
Marcin Kania
Bartosz Ochoński
RADA PROGRAMOWA
prof. Tadeusz Budrewicz
(przewodniczący)
prof Jacek Chrobaczyński
prof Ryszard Pado
p rof Helena Siwek
prof Stanisław Sobolewski
dr Edward Chudziński
p rof Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
WSPÓŁPRACA
Iwona Tomasik
Agnieszka Ogonowska
1 5 Rozmowy Konspektu
Pracujemy pod wielką presją mediów: one kreują
pewne zachowania i ustawiają przeciwko trenerom
kibiców, zawodników, a czasami kluby i zarządy.
W związku z tym, jeśli ktoś raz ulegnie mediom
i odejdzie ze swojej ścieżki, to już nigdy na nią nie
wróci. Ja staram się iść zawsze swoją drogą -
przy­
znaje Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji
Polski
Od momentu, w którym człowiek ułamał
gałąź, mamy do czynienia z techniką. Myślę, że nie
wolno mówić czy pisać o człowieku, równocześnie jej
nie pokazując. Realizujemy nasze zamiary plany,
właśnie za pomocą techniki. Takie są nasze możliwo­
ści, jaką mamy technikę. Bez zrozumienia techniki,
bez zrozumienia, czego dokonano, dokąd zmierzano
- prezentacja historii jest po prostu niemożliwa
-
twierdzi Bogusław Wołoszański, dziennikarz, pisarz, autor pro­
gramu
Sensacje XXwieku
Elżbieta Sionko
Marek Karwala
Czesław Michalski
Jerzy S. Ossowski
Romuald Oramus
Maciej Kawka
Dorota Kamisińska
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
PROJEKT OKŁADKI
Grzegorz Karwala
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy przekazy­
wać na adres redakcji
1 1 Psychologia
W początkowym okresie rozwoju psychologii sportu
najczęściej stawiano pytanie: „dlaczego”? - albowiem
badaczy interesowało przede wszystkim, dlaczego jedni
zawodnicy osiągają zdecydowanie lepszy rezultat niż
inni, mimo iż prezentują porównywalny poziom umie­
jętności? Dlaczego ludzie uprawiają sport? Dlaczego wy­
bierają taką, a nie inną dyscyplinę? -
rolę psychologii
w sporcie przybliża Jan Blecharz
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
teł. (0-12) 622 61 28
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
3 2 Historia sportu
Sto dwadzies'cia lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” przybliża Czesław M ichalski
K o n s p e k t nr 4/2005 (24)
W numerze
2 8 Na małym i dużym ekranie
Związki między sportem a mediami posiadają również, a może przede
wszystkim, wymiar praktyczny. Dzięki telewizji uzyskujemy relacje o sportach
egzotycznych (np. rajdy samochodowe na pustyni) czy ekstremalnych (np. wspi­
naczka wysokogórska), do których przeciętny widz nie miałby dostępu -
twierdzi
Agnieszka Ogonowska w artykule o wzajemnych relacjach mediów i sportu
6 5 Galeria Konspektu
Marek Karwala prezentuje twórczość Eugeniusza Muchy
0
motywach sportowych możemy mówić nie tylko w sztukach pięk­
nych. Należy wspomnieć o obecności wielkiej sztuki w miejscu kultu związanym
ze sportową rywalizacją. Wświątyni olimpijskiej znajdował się monumentalny,
ośmiokrotnie większy od wzrostu dorosłego człowieka, pomnik Zeusa dłuta Fidia-
sza, wykonany ze złota i kości słoniowej, uznany zajeden z siedmiu cudów świata
-
o sporcie w sztuce opowiada Romuald Oramus
68
1 0 2 Reportaż
Lila we wspomnieniach wraca do czasów studiów na W pokazuje indeks, m.in.
SP,
z moimi podpisami, przypomina koleżanki - Ninę Zdyb, Ewę Łubieniewską, Andrzeja
Gurbiela. Opowiada o swojej pracy nauczycielki w Nowym Targu, w Krośnie Odrzań­
skim na Śląsku i w Siedlcach. Wyemigrowali z Polski w 1997 r., najpierw do Niemiec,
potem do Australii -
relację z wizyty na Antypodach u absolwentów krakowskiej
WSP przedstawia Bolesław Faron
3 9 Historia prasy
O propagowaniu rekreacji i sportu na łamach „Ilustrowanego Kuriera
Codziennego” - pisze Adam Bando
5 0 Literatura popularna
Podczas lektury „ Twierdzy szyfrów”nieodparcie nasuwa się pytanie: co właściwie czy­
tamy! Zpewnością nie literaturęfaktu, choć takie skojarzenie zrazu się narzuca: za wiele
tu fikcji. A zatem - powieść. Tylko jaką! -
pyta Piotr Krywak w eseju poświęconym
prozie Bogusława Wołoszańskiego
1 0 9 Z Konspektem w plecaku
Piotr Pacholarz opisuje trasę turystyczną po okolicach Lanckorony
1 2 6 Rekreacja
Zabieg sauny zaliczany jest do zabiegów ciepłoleczniczych, ponieważ działamy
na organizm wysoką temperaturą oraz okresowo go ochładzamy, co zmusza nasze
mechanizmy termoregulacyjne do bardzo intensywnej pracy -
o saunach i komorach
kriogenicznych pisze Elżbieta Sionko
K o n sp e k t nr 4/2005 (24)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin