Nr 25.pdf

(9503 KB) Pobierz
ISSN 1509-6726
i3m o A k a d e m ii Pedagogicznej w K ra k o w ie
■ Gość Konspektu
Zenon Moszner
rozmowa z byłym rektorem
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. KEN w Krakowie
■ Galeria Konspektu
Wojciech Kubiczek
■ Rozmowy Konspektu
Jerzy Cnota
opowiada o latach studiów
i swojej karierze aktorskiej
■ Esej
Piotr Krywak
wspomina Stanisława Lema
■ Wspomnienia absolwentów Uczelni
■ Rektorzy WSP/AP
Janusz Wojtycza
poczet rektorów Uczelni
■ Budynki Uczelni
Marek Glogier, Mieczysław Więcławek
przewodnik historyczno-sentymentalny
po siedzibach WSP/AP
■ Literatura
Jerzy Waligóra
o dramatopisarstwie Karola Wojtyły
133
O sporcie
* Czesław Michalski
sportowe osiągnięcia absolwentów Uczelni
e-m ail: ko n sp ekt@ ap .krako w .p l
w w w .a p .krako w .p l/ko n s p ekt
Wojciech Kubiczek
Cerkiew w Roztoce Wielkiej,
ok. 1997, olej
O d redakcji
Ukazanie się pierw szego w tym roku numeru „Konspektu ”
zbiega się z ważnym wydarzeniem - jubileuszem sześćdziesięcio-
lecia Uczelni. W zw iązku z tym zam ieściliśm y w nim artykuły
0 charakterze wspomnieniowym, prezentujące działalność kra­
kow skiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN oraz Akademii
Pedagogicznej w różnych okresach i z różnych punków widzenia.
Numer otwiera słowo wstępneJeg o M agnificencji Rektora AP
prof. Henryka W Żalińskiego, który podkreślił wkład wielu p oko­
.
leń pracow ników i studentów w rozw ój Uczelni.
Gościem niniejszego mimeru „Konspektu”jest prof. Zenon
Moszner, były rektor Uczelni, pełniący tę fu n kcję w trudnych dla
naszego kraju latach. Polecamy uwadze Czytelników praw dopo­
dobnie pierwszy, kompletny poczet rektorów A kadem ii Pedago­
gicznej, opracowany przezJanusza Wojtyczę. Każda uczelnia żyje
dzięki studentom, dlatego w numerze tym nie mogło zabraknąć
także ich głosu. Zachęcamy do lektury wspomnień absolwentów,
którzy ukończyli WSP/AP kilka, a nawet kilkadziesiąt lat temu.
Z kolei obecni studencip iszą o działalności uczelnianych organi­
zacji studenckich.
Wśród tekstów o charakterze wspomnieniowym polecam y
również artykuły z cyklu „Nasi Mistrzowie
w którym pracow ni­
cy przedstaw iają sylwetki wybranych osobistości, ważnych dla
rozwoju Uczelni. Zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy li­
sty zasłużonych osób, ale ramy niniejszego wydawnictwa są zbyt
małe, aby opisać wszystkie postaci i ich w kład w rozw ój Akade­
mii Pedagogicznej. Charakter wspomnieniowy ma także artykuł
Czesława M ichalskiego, w którym przybliża on sylwetki i osiąg­
nięcia sportowców - absolwentów WSP/AP. Na szczególną uwagę
zasługuje rów nież artykuł Marka Glogiera, z fotografiam i Mie­
czysława Więclawka, przedstaw iający budynki zw iązane z histo­
rią WSP/AP
W dziale „Galeria «Konspektu» ” Marek Karwala prezentuje
twórczość Wojciecha Kubiczka - artysty malarza, byłego kierow ­
nika Zakładu Wychowania Plastycznego WSP (dzisiejszego Insty­
tutu Sztuki AP). Zachęcamy do przeczytania wierszy Marka Pie­
niążka oraz eseju Piotra Krywaka nt. twórczości nieodżałow ane­
go Stanisława Lema.
Jubileuszowy jest również niniejszy, dwudziesty piąty ju ż nu­
m er naszego pism a. Z lej okazji zam ieszczam y tekst Alfreda Tocz­
ka - stałego czytelnika „Konspektu ”- przedstaw iający pow stanie
1rozwój kwartalnika AP w ciągu sześciu latjeg o istnienia.
Redakcja pragniepodziękow ać wszystkim Autorom za współ­
pracę, szczególnie zaś Januszow i Wojtyczy i Markowi Glogierowi.
Zachęcając do lektury chcielibyśmy sobie i Czytelnikom życzyć
następnych dwudziestu pięciu numerów „Konspektu ”
.
rm
1/2006 (25)
Konspekt nr 1/2006 (25)
....
А
ж
........... .
60 lat Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Przed sześćdziesięcioma laty, 11 maja 1946 r., ówczesne Ministerstwo Oświaty powołało
Komitet Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Uczelnia podję­
ła działalność dydaktyczną już 25 października tego roku jako szkoła półwyisza, kształcąca na­
uczycieli do szkół podstawowych. W 1954 r. szkoła uzyskała status uczelni wyższej, je j studenci
otrzymywali pełne wykształcenie akademickie, a absolwenci dyplom magistra. Akademickość
Uczelni została znacznie podkreślona w roku 1959, kiedy to pierwsze dwa wydziały otrzymały
prawo nadawania tytułów doktorskich oraz w roku 1967, w którym Wydział Filologiczno-
Historyczny uzyskał prawa habilitacji. 28 września 1973 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzyma­
ła zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej. 1 października 1999 r weszła w życie ustawa
0 nadaniu Uczelni nazwy Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Przez minione 60 lat przebyliśmy długą drogę - od szkoły półwyższej, kształcącej w 1946 r.
tylko 98 studentów do uczelni akademickiej, w której studiuje obecnie na studiach licencjackich,
magisterskich, podyplomowych i doktoranckich 19 937 osób. Zwiększyła się znacznie kadra na­
ukowo-dydaktyczna - o d 2 pracowników etatowych w 1946 r. do 788 (w tym 184 profesorów
1 doktorów habilitowanych) w roku 2006. Uczelnia posiada obecnie 8 uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora i 4 uprawnienia habilitacyjne. W tym względzie przewyższamy kilka
uniwersytetów. Potwierdzeniem wysokiej rangi naszej Akademii są ogólnopolskie rankingi, które
wskazują na je j prymat wśród, uczelni pedagogicznych w Polsce.
Dzisiejszy kształt Akademii Pedagogicznej jest owocem twórczej pracy wielu rektorów,
dziekanów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych oraz rzeszy znakomitych nauczycieli
akademickich i pracowników administracji. W ciągu 60 lat Uczelnię opuściło prawie 80 tysięcy
absolwentów o postawach otwartych i innowacyjnych. Najwięcej z nich podjęło pracę w szkołach
i placówkach oświatowych, ale wielu pełni też odpowiedzialne funkcje w instytucjach związa­
nych z kulturą, urzędach samorządowych i państwowych .
Z
okazji Święta Uczelni przez cały rok akademicki 2005/2006 organizowane są konferencje
i sympozja naukowe, mające charakter jubileuszowy. Ośrodek Krakowskiej TYP nakręcił film
o naszej Uczelni. Przygotowujemy także kilka okolicznościowych publikacji, w tym słownik
biograficzny profesorów pracujących u nas od 1946 r. Będzie on przydatny szczególnie dla mło­
dych pracowników i studentów, którzy często nie pamiętają czyj trud i praca złożyły się na rangę
dzisiejszej Akademii Pedagogicznej. Włączając się w ten nurt przygotowań, redakcja „Konspektu"
zaplanowała specjalny, jubileuszowy numer pisma, za co składam je j serdeczne podziękowanie.
Pracownikom Uczelni składam wyrazy najwyższego uznania, szacunku i podziękowania
za wszystkie dokonania. Studentom i pracownikom życzę, aby następne lata przyniosły im wiele
osobistych sukcesów i satysfakcji.
Henryk W Żaliński
.
Rektor Akademii Pedagogicznej
im,. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Konspekt nr 1/2006 (25)
W numerze
7 Gość Konspektu
REDAKCJA
Stanisław Skórka
(redaktor naczelny)
Michał Grzeszczuk
Marcin Kania
Bortosz Ochoński
RADA PROGRAMOWA
prał. Tadeusz Budrewicz
(przewodniczący)
proł. Jacek Chrobaczyński
prał. Ryszard Pado
proł. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
dr Edward Chudziński
proł. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
-
Zacząłem p racę w 1950 r., Uczelnia
powstała w 1946, można więcpowie­
dzieć, że widzęje j rozwójpraw ie od
zarania. Rozpocząłem pracęjeszcze
w budynku na ul. Straszewskiego
,
gdzie
mieściło się wszystko; nie było wów­
czas studiów magisterskich, ale trzylet­
nie dwukierunkowe, wszyscypracow­
nicy schodzili się wjednym pokoju
- takim pokoju nauczycielskim
opowiada Gość „Konspektu” prof.
Zenon Moszner,
dwukrotny rektor WSP im. KEN w Krakowie
FEO /,
WSPÓŁPRACA
Iwona Tomasik
Elżbieta Sionko
Marek Karwala
Czesław Michalski
Jerzy S. Ossowki
Romuald Oramus
Maciej Kawka
Dorota Kamisińska
13 Rektorzy WSP/AP
Sylwetki trzynastu rektorów Uczelni
przedstawia
Janusz Wojtycza
Q B IB LIO T E K A
N
p '
GŁOWNA
Uj
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więcławek
35 Rozmowy U. U 3 3 - c
rm ' 3 46
.
Konspektu
Odłożyłem p a rę złotych i za namową
mojego profesora z liceum podszedłem
do egzaminów na rusycystykę w WSP.
Dostałem się, a pobyt na wydziale
wspominam jako wspaniałą
lekcję życia. Uczyli nas naukowcy,
ludzie wybitni i niezwykli...
lata studiów na krakowskiej WSP
wspomina
Jerzy Cnota
-
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
Roksana Gołębiowska
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogłoszeń prosimy
przekazywać na adres redakcji
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.ap.krakow.pl/konspekt
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-12) 662 61 28
fax: (0-12) 635 88 85
e-mail: konspekt@ap.krakow.pl
39 Absolwenci wspominają...
Swoimi refleksjami z lat studiów dzielą się m.in.:
Jerzy Myśliński, Józef Baran, Elżbieta Lęcznarowicz,
Agata Jędrzejczyk-Dyląg
Konspekt nr 1/2006 (25)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin