Nr 33.pdf

(24689 KB) Pobierz
ISSN 1509-6726
Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
■ Z
dziejów Instytutu Politologii
Michał Śliwa - Rektor UP
Władysław Wic
*
■ Gość Konspektu
Andrzej Jaeschke
Dyrektor Instytutu
Politologii UP
■ Doktoraty
honoris causa
Adam Massalski
Adam Michnik
■ Poezja
Tadeusz Zawadowski
■ Galeria Konspektu
Joanna Bąk
■ Korona Ziemi
z Konspektem
Kilimandżaro
e-mail: konspekt@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/konspekt
— Od redakcji —
1 Majnowszy numer „Konspektu ” w znacznej części poświęcony zo­
stał problematyce politologicznej. Gościem, pisma jest prof. Andrzej
Jaeschke - Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicz­
nego. W wywiadzie z nim poruszono zagadnienia związane zarówno
ze stanem świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa pol­
skiego, etyką postępowania elit rządzących, ja k i reformą systemu
kształcenia w szkolnictwie wyższym. Dzieje Instytutu Politologii UP
oraz historia polskiej myśli politycznej stały się przedmiotem reflek­
sji J. M. Rektora UP prof. Michała Śliwy. Historię Instytutu Polito­
logii, z kronikarskiego punktu widzenia, przygotował prof. Włady­
sław Wic.
W bieżącym roku Uniwersytet Pedagogiczny przyznał kolejne
doktoraty honorowe - prof. Adamowi Massalskiemu (27 kwietnia)
oraz redaktorowi Adamowi Michnikowi (5 października). Sylwetki
tych wybitnych osobowości przedstawili w laudacjach prof. Henryk
W Żaliński i prof. Janusz A. Majcherek.
.
Uwadze Czytelników pragniemy polecić również reportaże -
dr. Huberta Chudzi,o z misji odnawiania polskich, cmentarzy w Afry­
ce Wschodniej oraz Michała Apollo i Marka Żołądka z wyprawy na
Kilimandżaro, a także artykuł prof. Piotra Daszkiewicza i prof. Ra­
dosława Tarkowskiego o polskich, wychowankach, francuskiego m i­
neraloga - Aleksandra Brongniarta. W bieżącym numerze znalazły
się również rozważania prof. Kazimierza Jaracza na temat huma­
nistycznych aspektów mechatroniki oraz artykuł, Gabrieli, Meinardi,
o jednym z najpopularniejszych bohaterów francuskiej literatury
dziecięcej - Mikołajku.
W numerze, uwzględniono także stałe działy „Konspektu”. W rub­
ryce „Poezja" zostały zaprezentowane wiersze Tadeusza Zawadow­
skiego - poety, animatora kultury oraz laureata licznych, nagród
literackie,h, w dziale „Galeria «Konspektu»" - fotografie autorstwa
Joanny Bąk, studentki, piątego roku filologii polskiej UP, natomiast
historię sportu tradycyjnie, przedstawia dr Czesław Michalski.
Od bieżącego numeru „Konspekt” ukazuje się w nowej szacie gra­
ficznej. Zmiana la została spowodowana potrzebą nadania pismu
charakteru uniwersyteckiego - tradycyjnego w formie, ale nowoczes­
nego w treści.
Zapraszając do lektury bieżącego numeru „Konspektu”, Redakcja
pragnie podziękować wszystkim Autorom, szczególnie zaś J. M. Rek­
torowi UP prof. Michałowi Śliwie, prof. Andrzejowi, Jaeschke oraz
prof. Władysławowi Wicowi, za pomoc okazaną podczas tworzeniu
niniejszego numeru.
3
-
4/2009
(
33
)
— W numerze —
Nasi absolwenci są po prostu kreatywni, umieją
zarządzać, umieją się zaprezentować, mają
świadomość, gdzie szukać potrzebnych im
informacji. To ważne, szczególnie że dzisiaj bardzo
wielu pracodawców mówi tak: „wiedzę masz, a teraz
ja cię wyszkolę w tym, do czego mi jesteś potrzebny”.
I nasz absolwent jest w stanie temu sprostać,
ponieważ zakres wiedzy, którą posiada, od
przedmiotów stricte humanistycznych do prawie
ścisłych, daje mu możliwość dostosowania się do
każdej sytuacji
- o Instytucie Politologii oraz jego absolwentach
mówi Andrzej Jaeschke
REDAKCJA
Maran Kania
(redaktor naczelny)
Dorota Kamisińska
PRZEWODNICZĄCY
RADYPROGRAMOWEJ
praf. Tadeusz Budrewicz
WSPÓŁPRACA
Iwona Tomasik
Maiek Karwala
Czesław Michalski
Marek Glogier
Piotr Daszkiewicz
Radosław Tarkowski
Michał Apollo
Marek Żołądek
Barbara Turek
Dominika Mikołąjczyk
ZDJĘCIA
Marian Pasternak
Mieczysław Więdawek
ŁAMANIE
TompszZacharski
5
Gość „Konspektu”
Rozwój nowoczesnego społeczeństwa nie jest możliwy
bez odpowiedniego kształtowania i rozwijania idei,
koncepcji i doktryn społeczno-politycznych; są one
tworzone zazwyczaj przez organizacje i ugrupowania,
artykułujące aspiracje określonych grup społecznych.
Każda organizacja i ruch polityczny, wyrażając swoje
dążenia w sposób mniej lub bardziej czytelny
i usystematyzowany w postaci idei politycznej,
wzmacnia własne oddziaływanie w społeczeństwie,
ożywiając w ten sposób życie umysłowe kraju oraz
przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa
i państwa
- współczesną i dawną polską myśl polityczną ocenia
Michał Śliwa, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie
...... .
PROJEKT OKŁADKI
Roksana Gołębiowska
WSKAZÓWKI DLAAUTORÓW
Artykuły do 6 etr.A4
(ok. 13 000 znaków)
Sprawozdania do 3 str.A4
(ok. 7800 znaków)
Times New Roman
wiekość czcionki 12 pt,
1,5 wiersza interlinii
Materiały iłustracyjne
w formatach U FF łub JPEG
o rozdzielczości ponad 300 dpi.
Redakcfa zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów
i zmian redakcyjnych.
Propozycje reklam i ogfoazei
prosimy przekazywać
na adres redakcji
Plamo Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komiąp Edukacji Narodowej
www.up.krakow.pl/konspekt
30-094 Kraków
ui. Podchorążych 2, pok. 7p
tel: (0-12) 662-61-28
e-mail: konspetó@up.krakow.pl
19
Myśl polityczna
Proces formowania się i rozwoju
Instytutu Politologii UP
ic
opisuje Władysław W
13
Historia Uczelni
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
Zycie Uczelni
Wieloletnią działalność naukową
prof. Adama Massalskiego
prezentuje Henryk W Zaliński
.
Działalność polityczną i publicystyczną
red. Adama Michnika
ocenia Janusz A. Majcherek
25
D oktorat honoris causa
Misję ratowania przed zniszczeniem polskich grobów w Afryce Wschodniej
relacjonuje jej pomysłodawca i opiekun Hubert Chudzio
Misje naukowe
Wyprawę na Kilimandżaro
relacjonują Michał Apollo i Marek Żołądek
88
Korona Ziemi z „Konspektem”
Współczesny człowiek jest istotą pracującą na zmechatronizowanych
stanowiskach pracy, fotografującą mechatronicznymi aparatam i cyfrowymi,
przemieszczającą się mechatronicznymi pojazdami, wspomagającą
się w żmudnej i niebezpiecznej pracy robotami. Urządzenia te są ergonomicznie
dopasowywane do potrzeb człowieka
- o humanistycznych aspektach mechatroniki pisze
Kazimierz Jaracz
97
M echatronika
Działalność naukową A leksandra B rongniarta (1770-1847)
wybitnego francuskiego przyrodnika i mineraloga
oceniają Piotr Daszkiewicz i Radosław Tarkowski
74
Geologia
No\^epr^>;gody
Mikołajek - bohater francuskich powieści dla dzieci - m a już 50 lat!
- o dziele René Gościnnego i Jean-Jacques'a Sempego
pisze Gabriela Meinardi
v 'M ik P iajk a
L iteratura
Zgłoś jeśli naruszono regulamin