Nr 4.pdf

(15458 KB) Pobierz
Pismo Akademii Pedagogi
□ Andrzej Kasłory
Europa Środkowa u progu nowego stulecia
O
Gość K onspektu - profesor Marian Bukowiec,
rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
□ Czesław Majorek
Moi kanadyjscy studenci
□ Nowy Statut Uczelni przedstawia profesor Jacek Migdałek
□ G a le r iiW B p e k t u - malarstwo Stanisława Sobolewskiego
□ Aforyzmy Czesława Banacha, Poezja Wita Jaworskiego
cena
Wydawnictwo
Naukowe
Akademii
ul. Studencka 5
31-1 16 Kraków
tel./fax (012) 430 09 83
Poleca
bogaty wybór skryptów,
podręczników i innych pomocy
dydaktycznych dla studentów
poradniki i materiały metodyczne
dla nauczycieli i wychowawców
monografie naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy
nabycia
w
księgarni Academ icus
(gmach Akademii Pedagogicznej)
w wybranych księgarniach naukowych
na terenie całego kraju
w sprzedaży wysyłkowej
Zespół doświadczonych
autorów i redaktorów
to gwarancja
wysokiego poziomu
naszych publikacji
i
, | ttj •: |
*
©d re d a k cji
Czwarty numer „Konspektu ” zamyka pierwszy rok istnienia pisma.
Redakcja okrzepła, cieszy nas długa lista stałych współpra­
cowników, wśród których znalazły się osoby pełne inicjatywy:
Marek Glogier, Marek Karwala, Urszula Lisowska, Czesław
Michalski, Janusz Morbitzer, Mirosław Oset, a z Wydawnictwa
Naukowego A P Jolanta Bartosz
są stale obecni na naszych
łamach, podejmują trudne, a niekiedy uciążliwe zadania dzien­
nikarskie. Cieszy nas rozmaitość życia naukowego i społeczno-
-kulturalnego Uczelni, ta twórcza dynamika, której odzwiercie­
dleniem stają się nasze łamy.
Jesteśmy bardzo ciekawi kształtu graficznego następnych
okładek „Konspektu”
to wyzwanie dla artystów z Instytutu
Wychowania Plastycznego. Dużą wagę przywiązujemy do szaty
graficznej
oczywiście stosownie do naszych możliwości
wydawniczych. Trudno byłoby ten poziom osiągnąć i utrzymać
bez współpracy M arka Sajduka (projekty 4 okładek) i Krzysztofa
Porosły (skład komputerowy), bez znakomicie rozwijającej się
twórczości
tak!
M ariana Pasternaka i Mieczysława Więc-
ławka, których prace fotograficzne są coraz lepsze
w ten
sposób urzeczywistnia się jedno z ważnych zadań stojących przed
naszym pismem, które chce być także kroniką życia Uczelni. Dla
upowszechnienia, je j spraw wartość trudną do przecenienia ma
też luersja on-line „Konspektu”
każdy z naszych autorów ma
swoją stronę! Tu szczególnie wdzięczni jesteśmy Stanisławowi
Skórce za wprowadzenie nas do Internetu
za staranne opra­
cowanie naszej strony.
Cieszą nas opinie podkreślające oryginalność form uły maga­
zynu akademickiego, którą powoli urzeczywistniamy; cieszy za­
interesowanie ośrodków naukowych w Polsce. Osobisty i życzli­
wy stosunek do naszej pracy władz rektorskich i dziekańskich,
kierownictw instytutów oraz dyrektora administracyjnego, zrozu­
mienie dla wypracowanej form uły
jest źródłem szczególnej
satysfakcji redakcji.
Cztery obszerne numery „Konspektu
składają się na bogatą
i żywą kronikę życia Uczelni, są
w naszym przekonaniu
nowoczesnym i skutecznym narzędziem promocji spraw i osiąg­
nięć Akademii.
Redakcja
num er
4
W num erze
Pismo Akademii Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt
nr 4, jesień 2000
30-084 Kraków,
ul. Podchorążych 2, pok. 7p
tel. (0-1 2) 637 47 77, wew. 301
fax: (0 -1 2) 635 88 85
e-m ail: konspekt@ wsp.krakow.pl
RADA PROGRAMOWA
prof. Henryk W . Żaliński —
przewodniczący
prof. Tadeusz Budrewicz
prof. Jacek Chrobaczyński
dr Edward Chudziński
prof. Zbigniew Długosz
dr Czesław Michalski
prof. Ryszard Pado
prof. Helena Siwek
prof. Stanisław Sobolewski
REDAKCJA
Henryk Czubata (red. naczelny)
Bogusław Gryszkiewicz
M ichał Zięba
Aneta Wójcik (sekretariat,
pok. 37b, tel. 63 7 47 77, w. 437)
WSPÓŁPRACA
M arek Glogier, M arek Karwata,
Urszula Lisowska, Czesław Michalski,
Janusz Morbitzer, M irosław Oset
ZDJĘCIA
M arian Pasternak
Mieczysław W ięcławek
WERSJA 0H-LINE
Stanisław Skórka
WYDAWCA
Akademia Pedagogiczna im. KEN
w Krakowie, ul. Podchorążych 2
DRUK
Wydawnictwo Naukowe AP
31-116 Kraków, ul. Studencka 5
tel./fax (0 -1 2 ) 430 09 83
2 2 '
ń i
k o n spek tu
Błędne jest założenie, że tylko studenci AWF
nadają się do sportu wyczynowego. Efekt jest
taki, że odpowiedzialność za sport wyczynowy
kilkudziesięciotysięcznego środowiska
akademickiego spoczywa na grupie
900 studentów wychowania fizycznego
— mówi profesor Marian Bukowiec, rektor
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
1 7
U€
2 i
*
Nie było naszą intencją ograniczenie głosu
studentów w sprawach niezwykle dla nich
ważnych. W statucie odzwierciedlono aktualną
strukturę samorządowych organów' studenc­
kich i ich prerogatywy, zwłaszcza
w sprawr
ach socjalnych — o nowym Statucie
Uczelni mówi Jacek M igdałek
28
DYDAKTYKA
Już pierwsza rozmowa ze studentami
zapisanymi na mój kurs z historii edukacji lub
pedagogiki porównawczej wywołuje zdumienie
z powodu ich dojrzałości i niekłamanej chęci
poznania tematów uwzględnionych w /.an sie
tematyki kursu — o doświadczeniach z prac)'
ze studentami kanadyjskimi
pisze Czesław Majorek
SKŁAD
Krzysztof Porosło
PROJEKT OKŁADKI
M arek Sajduk
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów i zmian
redakcyjnych
Propozycje reklam i ogłoszeń pro­
simy przekazywać na adres redakcji
m
WYCHOWANIE
..
JH
Młodzież ma właściwie nieograniczony
dostęp do produkcji medialnych, w których
'
nieodpowiedzialność, niefrasobliwość
i arogancja autorów' walczą o lepsze
z ignorancją i niekompetencją —
o zagrożeniach „nowej generacji”
pisze Dorota Zarębska-Piotrowska
W num erze
m
r
m m m m m
-m m em m m
*s
132
Stanisław Sobolewski stosuje bogatą gamę
kolorystyczną, wykorzystuje kontrapunkt —
zarówno barw, jak i kreowanej przestrzeni
— łączy „twarde” kształty geometryczne
z „miękkością” obłoków', śniegu, roślinności
— pisze Marek Karwala
135
o aueria
mmMPBmw
Nadzieja malarstwa zdaje się być poza czasem.
Poza modą, hałaśliwością rankingów' pieszczonych
artystów', doraźnych preferencji krytyków
i marszandów — pisze Romuald Oramus
1 3 7
Wita Jaworskiego
WIERSZE
Płynąc między białymi skałami
wysepek
zobaczyłem pękające słońce
mewy strącone w morze.
Było południe
Odezwały się dzwony Bizancjum.
(Athos)
AFORYZMY Czesława Banacha
W edukacji - jak w labiryncie, nie ma łatwych dróg,
ale za to ile można mieć ciekawych przeżyć.
i 4 S
KSIĄŻKI
O książkach Stanisława Burkota, Franciszka Leśniaka, Kazimierza Gajdy, Barbary Bobrowskiej
piszą Piotr Borek, Bożena Nowak, Jacek Popiel i Agnieszka Kapa
KONSPEKT W INTERNECIE
Zajrzyj na naszą stronę, która jest też stroną naszych współpracowników i autorów
www.wsp.krakow.pl/konspekt
Zgłoś jeśli naruszono regulamin