Poradnik dla nauczyciela Fizyka.pdf

(7550 KB) Pobierz
Nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa
Poradnik U ytkownika dla Nauczyciela
Uczelniane Centrum Kszta cenia na Odleg o
Politechnika Koszali ska
StudiaNET
Spis
tre ci
Przedmowa ........................................................................................ 5
1. Rola innowacyjnych narz dzi edukacyjnych
................................... 7
2. Stosowanie
innowacyjnych narz dzi
edukacyjnych ...................... 13
3. Podzia filmów interaktywnych......................................................
21
4. Przyk adowy rozk ad materia u
..................................................... 27
5. Karty pracy ucznia ..................................................................... 179
6.
Instrukcja u ytkowania Portalu Ekspertów
................................. 265
7. Instrukcja
u ytkowania gier flash
................................................ 271
8. Instrukcja
u ytkowania filmów interaktywnych
............................ 281
Zako czenie
.................................................................................. 285
Przedmowa
Projekt Wirtualna Fizyka
– Wiedza Prawdziwa powsta celem
zwi kszenia zainteresowania uczniów szkó rednich dziedzin fizyki
oraz
kontynuacj
kszta cenia
na
kierunkach
technicznych
i przyrodniczych. Skierowany
jest do uczniów
i nauczycieli
fizyki szkó
ponadgimnazjalnych, a
efektem jego realizacji s mi dzy innymi
interaktywne filmy wideo oraz gry w technologii flash
usprawniaj ce
proces nauczania fizyki.
Wnioskodawca dzi ki opracowanej innowacyjnej metodzie
nauczania zamierza dokona
zmian
w
podej ciu
do nauczania fizyki
w
szko ach
ponadgimnazjalnych
poprzez
usprawnienie
pracy
nauczyciela z uczniem
– zaktywizowa go do pracy
i
rozwija pasje
naukowe w zakresie fizyki. w
efekcie powinno to przys u y si do
wyboru przez ucznia cie ki kszta cenia na kierunkach
o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki. Nowatorskie rozwi zanie, wprowadzane
przez Politechnik Koszali sk , dotyczy zmian
w metodach nauczania
i
uczenia si poprzez wdro enie edukacyjnych gier wideo oraz gier
w technologii Flash.
W planie dzia ania sformu owano diagnoz , i istnieje konieczno
lepszego powi zania oferty kszta cenia
z potrzebami
wspó czesnego
rynku.
Celem ogólnym projektu jest zwi kszenie zainteresowania
uczniów szkó ponadgimnazjalnych
z
obszaru ca ej Polski
fizyk
do
poziomu umo liwiaj cego kontynuacj
kszta cenia na kierunkach
technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.
W poni szym opracowaniu znajd Pa stwo informacje
nt. sposobu
wykorzystania interaktywnych filmów i gier flash na lekcjach fizyki, karty
czasu pracy ucznia bior cego udzia
w projekcie oraz
przyk adowe
scenariusze lekcji pomocne w pracy nauczyciela. Ponadto w poradniku
znajduje si
instrukcja
u ytkowania Portalu Ekspertów znajduj cego si
pod adresem www.e-ai.eu.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin