Breaking.Up.1997.DVDRip.XviD-FDSCR(1).txt

(52 KB) Pobierz
{1}{1}25
{844}{943}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{944}{1051}Na pocz1tku by3o dobrze.|Na samym pocz1tku by3o naprawdź wspaniale.
{1055}{1112}Kiedy to siź zaczź3o, my...
{1116}{1204}Najpierw patrzylimy na siebie nawzajem,|wychodzilimy razem...
{1208}{1266}...Po prostu tylko we dwoje robilimy róane rzeczy.
{1270}{1357}Cóa, to zawsze tak jest.
{1362}{1450}- Czya nie zawsze tak jest?|- Nie?
{1455}{1559}- Boae. Mielimy tyle energii.|- Mielimy tyle zabawy.
{1564}{1602}Spźdzalimy czas..
{1606}{1676}- Czasem nie robi1c nic.|- A czasem wszystko.
{1680}{1740}- To nie mia3o znaczenia co robilimy.|- Cokolwiek.
{1745}{1822}- Po prostu by3o tak dobrze.|- To by3o jak pod dzia3aniem rodków odurzaj1cych.
{1827}{1939}Kaadego dnia, cokolwiek robi3am,|ca3y wiat by3 piźkny.
{1944}{2053}Wszystko co do tej pory nie mia3o sensu|zanim wszystko nagle...
{2057}{2099}To tak jakbym nagle oday3.
{2104}{2201}To by3o tak, jakbym by3 martwy,|A teraz znowu jestem aywy.
{2205}{2300}Nadzieja, mylź, ae to w3anie by3o to.
{2304}{2351}Wiara.
{2371}{2453}Wiara we wszystko|znowu, rozumiesz?
{2458}{2547}Zaczź3am siź sobie podobaę.|Przesta3am siź oceniaę.
{2552}{2685}- Rzuci3em palenie. Rzuci3em palenie.|- Przesta3am siź zadrźczaę.
{2690}{2822}- Czu3em siź ze sob1 dobrze.|- Czu3am, ae mogź czego dokonaę.
{2827}{2892}By3am taka podekscytowana|By3am wstrz1niźta.
{2897}{2976}Za kaadym razem,|gdy sz3am z nim na spotkanie...
{2981}{3068}...by3o co elektryzuj1cego|emanuj1cego ze mnie.
{3073}{3123}No wiesz, ludzie mówili:
{3128}{3223}"Co siź dzieje? wietnie wygl1dasz.|Jak ty to robisz?"
{3228}{3279}- By3em wspania3y.|- By3am silna.
{3284}{3361}By3em zrelaksowany.|By3em naprawdź odprźaony.
{3365}{3452}- Wszystko to przysz3o nagle.|- Wszystko siź skończy3o.
{3456}{3552}- Wszystkie obawy. Wszystkie k3opoty.|- Czasem...
{3557}{3646}...nawet nie zdajesz sobie sprawy z bólu|dopóki on nie minie.
{3650}{3717}- I potem ta ulga.|- I radoę.
{3744}{3804}- Gdy go widzź...|- gdy spogl1dam na ni1...
{3808}{3840}- Wiem.|- Od razu.
{3844}{3914}- Ae to jest to.|- W3anie to.
{4746}{4864}Gdy rozpoczyna siź tak dobrze,|nie ma miejsca na to, co z3e.
{4894}{4979}- Dlaczego jest wiźc tak trudno?|- Poniewaa chcź wiedzieę.
{4983}{5027}- Cholera!|- Co my robimy?
{5031}{5127}Co TY robisz? Co ty robisz?|Wychodzisz?. Id!
{5131}{5182}- Nie idź.|- Id.
{5186}{5275}- Chyba powinnimy porozmawiaę.|- Rozmawiamy.
{5280}{5391}- Nie, my nie rozmawiamy!|- W porz1dku, wiźc porozmawiajmy.
{5396}{5447}Porozmawiajmy.
{5543}{5602}Mów. Mów.
{5623}{5663}Mów!
{5710}{5747}Dalej.
{5769}{5879}- Niedobrze mi na twój widok.|- Bardzo dziźkujź.
{5884}{5988}Gdy jem chce mi siź aygaę.|Gdy nie jem boli mnie g3owa.
{5992}{6099}Gdy piź, mam koszmary.|Gdy nie piź, jestem przygnźbiona.
{6104}{6144}Nie mogź siź ruszyę.
{6148}{6231}Kaade s3owo|wbija mnie w krzes3o...
{6236}{6283}...i sprawia, ae czujź siź jeszcze gorzej.
{6288}{6356}- To jest rozmowa?|- Próbujź!
{6360}{6452}57 warzyw czeka,|aa je sfotografujź.
{6456}{6516}- Pracujź.|- Jasne. Parlez-vous francais?
{6520}{6580}- Nauczanie, to bardzo ciźaka praca.|- Jasne.
{6595}{6660}- Mówiź o jutrzejszych zajźciach.|- Aerobik?
{6664}{6762}Nie, Flaubert i|Stowarzysznie Kobiet.
{6766}{6855}Zgrywasz dupka|Chcesz byę kutasem?
{6860}{6919}No wietnie. Powiniene spasowaę.
{6929}{6984}Oczywicie.
{7313}{7347}Zamknij siź!
{7500}{7562}Zostawiasz mnie|tak tutaj?
{7577}{7674}Gdy zaczź3o siź co dziaę.
{8492}{8576}- Przepraszam.|- Ja tea.
{8659}{8756}- Nie myla3am tak.|- Ja tea nie.
{8795}{8830}- To tylko...|- Wiem.
{8834}{8885}- Czasami...|- Wiem.
{10118}{10200}Mylź, ae powinnimy|przestaę siź widywaę.
{10304}{10367}To znaczy, ile jua minź3o, dwa lata?
{10393}{10456}Dwa i pó3 roku.
{10476}{10531}W czym rzecz?
{10576}{10679}Dwa i pó3 roku.|Co powinnimy zrobię?
{10699}{10760}Ja jua nic nie wiem.
{10764}{10834}Nie wiem co mam robię
{10869}{10907}Spróbuj.
{10911}{10964}Ca3y czas próbujemy.
{10969}{11047}Próbujemy, ale to wymaga wysi3ku.
{11052}{11123}Co idzie le, ty odchodzisz.|Co to jest?
{11128}{11217}Nie chcź ciź wiźcej widzieę,|ale ciź widzź.
{11564}{11643}Kto powiedzia3, ae chcemy|gdy mylimy, ae chcemy?
{11652}{11771}Chcemy tego, czego mylimy, ae chcemy,|wszystko mówi nam czego mamy chcieę.
{11782}{11816}To jest to, czego chcź.
{11820}{11844}Szczźcie.
{11849}{11937}Szczźcie, szczźcie, szczźcie.|I ca3a reszta.
{11948}{11986}Nie osi1gniemy tego.
{12006}{12096}To jest koniec.|Ale to nie jest koniec nas.
{12118}{12157}To jest koniec marzeń.
{12161}{12295}Budzisz siź rano,|i sen siź kończy. Wiźc co?
{12321}{12404}Nadal tu jestem. Ty tu jeste.|Wci1a tu jestemy.
{12408}{12446}Okay?
{12480}{12519}Tak.
{12546}{12610}Wiźc moae powinnimy...
{12742}{12861}- Moae powinnimy przestaę siź widywaę.|- To jest to co powiedzia3am.
{13921}{14035}Ona nie chce do ciebie dzwonię.|Jeaeli bździe chcia3a z tob1 rozmawiaę, zadzwoni.
{14040}{14134}Co mam powiedzieę? Czeę?|Czeę jest dobrze.
{14168}{14219}Czeę, to ja.
{14239}{14287}Witaj, to ja.
{14315}{14398}Czeę, Monika, to ja, Steve. Jezu.
{14402}{14435}Hej.
{14457}{14516}Czeę, pamiźtasz mnie?
{14521}{14579}Jezu, tylko...
{14583}{14659}Po prostu zrób to. Dobrze?
{14900}{15004}Pomysla3em, ae zadzwoniź i powiem czeę,|pomyla3em, ae powinieniem zadzwonię.
{15009}{15115}Sprawdzam czy wszystko w porz1dku,|czy masz kogo...
{15120}{15204}...lub co,|przy kim moaesz byę sob1.
{15236}{15272}Nie wiem.
{15277}{15329}Czźsto ostatnio wychodzź.
{15334}{15392}W3aciwie ja... Nie.
{15396}{15459}Wychodzź. Pracujź.
{15464}{15527}Wyjcie. Praca.
{15614}{15723}Wychodzź i pracujź.|Spotykam siź z wieloma kobietami.
{15780}{15822}Monica.
{15826}{15895}Tak min13 jua rok.
{15938}{16012}Fotografujź cytryny.
{16041}{16101}Tak, one s1 piźkne.
{16208}{16293}Dlaczego do mnie nie dzwonisz,|do cholery?
{16539}{16588}Hej, chcesz gdzie wyję?
{16593}{16688}Nie wiem, czy moglibymy|póję do restauracji...
{16692}{16745}...do kina, zjeę co.
{16750}{16827}Wyję. Wiesz, wyję. Okay?
{16832}{16885}Chcia3bym ciź zobaczyę.
{16903}{17003}Tak, by3oby mi3o ciź zobaczyę.|Nie s1dzisz?
{17015}{17060}Nie chcesz?
{17093}{17127}Tak?
{17138}{17201}Tak, tak.
{17206}{17331}Nie wiem. Nie wiem, po prostu...|tylko ciź zobaczyę, Wiesz? Daj spokój.
{17335}{17431}Nie, nie, ja tylko... Nie.
{17438}{17512}Mam na myli tylko ciź zobaczyę, okay?
{17524}{17560}Nie, ja tylko...
{17565}{17603}Tak.
{17639}{17771}Pos3ychaj, wiem, ae nie powinnimy siź spotykaę.|Wiem co ustalilimy.
{17776}{17807}Tak.
{17880}{17959}Nie zmuszam ciź. Okay?|Nie zmuszam.
{17964}{18006}Jak móg3bym ciź zmusię?
{18011}{18063}Po prostu mówiź...
{18069}{18114}mówiź...
{18136}{18227}Pos3ychaj, mówiź... mówiź. Ja...
{18232}{18265}Tak.
{18296}{18327}Tak.
{18331}{18384}W porz1dku. W porz1dku.
{18389}{18527}Jezu. W porz1dku, pos3uchaj, przepraszam|ae dzwoniź? Nie martw siź tym.
{18532}{18585}Nie, nie.
{18605}{18649}Nie, nie.
{18654}{18696}Nie, to nie waane.
{18701}{18736}OK?
{18750}{18799}Mówi3em ci.
{18856}{18955}Powiedzia3em dlaczego dzwoniź, okay?|Nie chcź siź powtarzaę.
{18960}{19029}Dobrze? To nie waane. OK?
{19034}{19111}Wracaj do swoich obowi1zków. W porz1dku.
{19124}{19170}OK, tak.
{19175}{19209}Czeę.
{19213}{19248}Tak.
{19288}{19330}Czeę.
{19472}{19553}Dzwoniź do ciebie poniewaa|chcź siź z tob1 zobaczyę!
{20688}{20730}Nie ruszaj siź.
{20766}{20808}Nie ruszaj siź.
{20813}{20884}No proszź,|proszź. Nie ruszaj siź.
{20889}{20965}Stój, stój, stój.
{20981}{21021}- Twoja noga.|- Co?
{21026}{21080}- Twoja noga.|- Jak noga?
{21085}{21174}- Ta.|- Nie czujź. Gdzie jest?
{21178}{21212}Tutaj.
{21221}{21282}To jest moja noga?
{21286}{21351}Tak, to twoja noga.
{21356}{21484}Jezu, moje cia3o.|Co mi zrobi3es?
{21511}{21555}Narkotyki.
{21610}{21728}- Nie bralimy narkotyków, prawda?|- Nie.
{21749}{21863}- Duao wypilimy?|- Wcale nie pilimy.
{21868}{21913}Przy kolacji?
{21930}{22043}- Nie poszlimy na kolacjź.|- Myla3am, ae pójdziemy na kolacjź.
{22048}{22103}Nie poszlimy.
{22159}{22211}Póniej ca3y ten...?
{22216}{22355}Mylisz, ae to wszystko|to tylko seks?
{22804}{22915}- Musielimy byę naprawdź g3odni.|- Tak, tak mylź.
{22920}{22979}To zadziwiaj1ce, nie?
{22992}{23113}Wszystko jest nie tak.|To znaczy, z nami.
{23138}{23213}A seks jest wspania3y.
{23218}{23291}Nie chcź o tym rozmawiaę,|dobrze?
{23348}{23467}Na pocz1tku,|by3o naprawdź okropnie.
{23483}{23519}Mam na myli seks.
{23524}{23621}- Pamiźtasz jak strasznie by3o?|- Nie.
{23625}{23715}Cholerni amatorzy.|Myla3em, ae nigdy nie bździe dobrze.
{23729}{23863}I zaobserwowa3em.|Gdy nasze relacje siź pogarsza3y...
{23875}{23931}- Rozumiem.|...Raniemy siź jak króliki.
{24152}{24212}Gdzie chcesz zjeę?
{24236}{24262}Co?
{24324}{24399}Gdzie pójdziemy na kolacjź.
{24452}{24562}- Teraz?|- Tak, teraz. Jeszcze nie jest tak póno.
{24566}{24634}Nie jest... Nie jest za póno. Ja...
{24648}{24791}- Umieram z g3odu. Nie jeste g3odny?|- Tak, móg3bym co zjeę.
{24796}{24864}- No nie wiem.|- Wiźc?
{24868}{24976}W czym problem? Myla3am|ae powiedzia3e, ae chcesz ię na kolacjź.
{24980}{25027}Ale to by3o przedtem.
{25031}{25115}- Przed czym?|- Przed tym.
{25176}{25215}Tak.
{25228}{25356}Ale nie musimy|kończyę za kaadym razem w 3óaku.
{25366}{25446}To jest poza tym wszystkim,|jest lepiej.
{25450}{25537}Wywiera presjź|na resztź wieczora.
{25820}{25877}Dlaczego mówisz co takigo?
{25886}{25939}- Jakiego?|- "Wywiera presjź."
{25943}{25999}Co to znaczy?
{26004}{26055}Nie wiem.
{26083}{26148}Myla3em, ae jeste...
{26169}{26260}...szczźliwa widz1c mnie.|- I by3am. Jestem.
{26265}{26303}Wiźc?
{26308}{26375}- Wiźc co?|- Wiźc moae to co znaczy.
{26380}{26...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin