When Night Is Falling.1995.DVDRip.x264-VLiS.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{863}{958}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{959}{1027}GDY ZAPADA NOC
{2901}{2921}Wielebny ?
{2925}{2969}Camille
{2973}{3017}Nie jest Ci zimno ?
{3021}{3089}To wyostrza zmys3y
{3093}{3148}Jasne
{3165}{3305}Moaecie czasowo zmienię pogl1dy ludzi,| nawet jeli naprawdź wierz1 w chrzecijanstwo
{3309}{3377}Nowoczesna kultura powsta3a w oparciu o to prawo moralne.
{3381}{3544}Nasze d1aenie do poddawania siź temu prawu,| do duchowej z3oci, do ostatecznej wiecznej prawdy
{3548}{3639}Jest dowodem na ich istnienie.
{3692}{3808}Przede wszystkim teraz, po kilku dekadach relatywizmu
{3812}{3928}Nasze spo3eczeństwo jest zmźczone ci1g3ymi zmianami,| teraz gdy zbliaamy siź do millenium.
{3932}{4045}Przemiana to podstawowe za3oaenie w mitologii
{4076}{4192}Przemiany z formy ludzkiej w zwierzźc1 i odwrotnie
{4196}{4287}Bogów w ludzi i ludzi w bogów,
{4316}{4434}Wiatru w krew, wiat3a w wodź, brzydoty w piźkno.
{4507}{4608}Ludzka potrzeba zmian, postźpu, ruchu
{4627}{4671}Odzwierciedlona jest w antycznych opowiadaniach,
{4675}{4793}które s1 na okr1g3o powtarzane w róanych formach.
{4819}{4911}Ok, widzimy siź o dwunastej w czwartek
{4915}{4974}Dziźkujź
{4987}{5031}Przepraszam
{5035}{5127}Pani profesor Baker, mia3em nadziejź,|ae pomoae mi Pani w czym
{5131}{5175}Oczywicie profesorze Burgain, s3ucham ?
{5179}{5247}Muszź wkrótce przygotowaę przemówienie
{5251}{5319}Jakie przemówienie ?
{5323}{5476}To tylko ... mowa dla miźdzynarodowej|konferencji mitologicznej w Chicago
{5491}{5584}Profesorze Burgain, to cudownie
{5634}{5750}Tak, wiźc, zrobimy co ekscytuj1cego dzi wieczorem ?
{5754}{5841}Tak, co naprawdź szalonego
{5850}{5894}Zgoda
{5898}{5966}Uwaaaj Martin, kalwini nie powinni|uprawiaę seksu na stoj1co
{5970}{6062}Wiem, poniewaa moae przeszkodzię w tańcu
{6066}{6110}- Camille, Martin|- Wielebny
{6114}{6182}Jeli macie minutkź, to chcia3bym was dzisiaj widzieę
{6186}{6254}O czwartej w moim biurze ?
{6258}{6278}Oczywicie
{6282}{6444}I nie umawiajcie siź na nic, tua po spotkaniu,|nie wiem ile czasu nam to zajmie
{6545}{6648}On jest naprawdź genialny, wiesz Bob ?
{6689}{6733}Bob ?
{6737}{6794}Bob...
{6857}{6916}O nie...
{7073}{7150}Bob, do nogi ! Bob ?
{7217}{7285}No chod piesku
{7289}{7333}45 centów za kwiatka
{7337}{7357}Tak, s1 bardzo 3adne
{7361}{7429}Widzia3a mojego psa ?
{7433}{7500}Tak, przechodzi3 tźdy jak1 godzinź temu
{7504}{7572}Pamiźtam, poniewaa widzia3am go pierwszy raz bez ciebie
{7576}{7644}Maszerowa3 jakby mia3 spotkanie czy co...
{7648}{7668}- W tamt1 stronź|- Dziźki
{7672}{7764}To dziwne, ae psy czasem wygl1daj1 jakby mia3y| plan dnia, którego musz1 siź trzymaę
{7768}{7846}Popiech, popiech...
{11197}{11264}Co nie tak ?
{11317}{11385}Mój pies w3anie umar3
{11389}{11433}Przykro mi
{11437}{11548}Tak bardzo go kocha3am, to mieszne prawda ?
{11580}{11648}Nie, to nie jest mieszne
{11652}{11768}Zwierzźta kochaj1 ciź, w inny sposób nia ludzie
{11796}{11901}Dla nich nie jest to takie skomplikowane
{11964}{12056}Niewaane czy odnosisz sukcesy, czy nie,|czy jeste brzydka czy super piźkna
{12060}{12104}Dla nich to siź nie liczy
{12108}{12172}Tak, dziźki
{12204}{12285}Jua dobrze, jak umar3 ?
{12348}{12429}Nie wiem, to tajemnicze
{12468}{12558}Poprostu wyszed3 i nie wróci3
{12659}{12727}Znalaz3am go na ulicy
{12731}{12861}I wiesz co ? Zda3am sobie sprawź, ae kocha3am go bardziej
{12875}{13004}Bardziej nia cokolwiek,|kogokolwiek kogo powinnam kochaę
{13139}{13221}Boae, p3aczź jak idiotka
{13331}{13445}S1dzź, ae wszystko dobre kiedy ma swój koniec
{13451}{13503}Tak
{13930}{13974}Jua gotowe
{13978}{14043}Zostań tutaj
{14074}{14118}Jasne, dziźki
{14122}{14179}To nic
{14601}{14741}S3uchaj, nie przypuszcza3am,|ae to zajmie tak d3ugo, cóa dowidzenia
{14745}{14807}W porz1dku
{15057}{15125}Przykro mi z powodu twojego psa
{15129}{15203}W porz1dku, dziźki
{16519}{16563}Camille ?
{16567}{16632}Jestem tutaj
{16663}{16733}- Czeę|- Czeę
{16807}{16875}Sk1d to masz ?
{16879}{16899}Podoba ci siź ?
{16903}{16971}Tak, takie specjalne, sk1d to masz ?
{16975}{17088}Znalaz3am, mylź, ae ma swój urok, a ty nie ?
{17143}{17211}Tak, oczywicie
{17215}{17280}Interesuj1ca
{17287}{17331}Ok, powinnimy jua ię kochanie
{17335}{17387}Tak
{17479}{17522}Co ?
{17526}{17570}Idziemy na spotkanie z wielebnym, pamiźtasz ?
{17574}{17626}Tak
{17718}{17738}Bardzo zabawne
{17742}{17786}Co ?
{17790}{17882}Camille, nie moaesz tego mieę na sobie,|pomyl1, ae postrada3a rozum
{17886}{17930}No wiźc ?
{17934}{18019}I, ae ja postarada3em swój
{18030}{18150}Martin, ayjemy w erze indywidualnoci, pamiźtasz ?
{18174}{18266}Trzeba przestaę siź martwię o opiniź innych ludzi
{18270}{18340}Zgoda ? Idziemy
{18557}{18717}Ale, jeli przyjmź ich ofertź,|to potrzebowa3bym kogo innego do roli kapelana
{18725}{18817}Nieodpowiedni nastźpca by mnie zmartwi3
{18821}{18961}Kapelan to na pewno bardzo ekscytuj1ce|stanowisko, szczególnie w tych czasach
{18965}{19009}Jestem pewny, ae masz wielu biorców
{19013}{19081}Nie potrzebujemy biorców tylko dawców
{19085}{19166}Zaleay jak siź to ujmie
{19229}{19393}I oczywicie ktokolwiek by wzi13 to stanowisko, musia3by byę poza zasiźgiem bardziej konserwatywnej czźci naszego colleage'u
{19397}{19620}Pamiźtajmy, ae nie tak dawno, debatowalimy, czy chrzecijanie powinni uaywaę rock 'n roll'a do przekazywania s3owa boaego
{19660}{19728}Pamiźtam jak stary pani Lindout powiedzia3a
{19732}{19800}Ae ca3y ten rock 'n roll kończy siź stosunkiem p3ciowym
{19804}{19896}Poniewaa muzyka, a raczej rytm tej muzyki
{19900}{20005}Pasowa3 do rytmu ekstazy podczas orgazmu
{20428}{20496}Tak, to prawda ale nie zapominajmy
{20500}{20615}Ae pani Lindout jest bardziej cz3onkiem boaej owczarni nia ktokolwiek inny
{20619}{20681}Oczywicie
{20835}{20927}Próbujź powiedzieę, ae, pozycja kapelana
{20931}{21023}Moae zostaę objźta przez kobietź i mźaczyznź w tym samym czasie
{21027}{21119}Sporód naszych najlepszych teologów,|Martin jest najbardziej wykwalifikowany
{21123}{21263}I Ty Camille, twoja ksi1aka o etyce chrzecijańskiej,|zesz3oroczne wychowywanie studentów
{21267}{21311}Ogólnie twoje zachowanie jest w duchu chrzecijańskim
{21315}{21407}Co przynosi korzyci colleage'owi i wierze
{21411}{21502}Ale gdybymy mieli zatrudnię mźaczyznź i kobietź
{21506}{21574}Nie mogli by byę podejrzewani o...
{21578}{21622}Jak to uj1ę
{21626}{21766}Oddawanie siź fizycznym przyjemnociom|ma3aeństwa, nie bźd1c ma3aeństwem
{21770}{21883}Nawet gdyby ich relacje seksualne by3y ukryte
{21962}{22065}Cóa jestemy oboje bardzo oddani sobie
{22178}{22281}Cóa, chcesz wyskoczyę do restauracji ?
{22298}{22380}Mam jeszcze trochź zajźę
{22418}{22525}Jeste pewna, ae nie chcesz porozmawiaę ?
{22537}{22581}Jua siź lepiej czujesz po mierci Bob'a ?
{22585}{22629}Tak
{22633}{22705}Ok, do zobaczenia
{22753}{22812}Na razie
{26278}{26358}Przepraszam, szukam...
{26470}{26537}Czym siź zajmujesz ?
{26541}{26561}Uczź mitologii
{26565}{26633}Fantastycznie, i co jeszcze ?
{26637}{26681}Przysz3am by siź z kim zobaczyę
{26685}{26756}I co siź sta3o ?
{26781}{26878}To zabawne, nie jestem komediantk1
{26949}{27040}Przynios3am pranie... Petry...
{27069}{27179}Och rozumiem, jej pranie, znajdziesz j1 tam
{27213}{27270}Dziźki
{27285}{27414}Timothy, spojrzysz na to ? Bździemy musieli zadzwonię...
{27429}{27582}Kochanie, przyjdź jak bźdź mia3 czas,|w tym momencie jestem bardzo zajźty
{27620}{27697}Jasne, jeste zajźty
{27716}{27793}Ok, nastźpny, czekam
{28987}{29031}Ok, Tim moaesz daę nastźpn1 ?
{29035}{29143}Niestety mam tylko dwa reflektory, wiesz ?
{29155}{29199}Czy to znaczy "nie" ?
{29203}{29247}Przepraszam ?
{29251}{29295}Mogź z tob1 chwilź porozmawiaę ?
{29299}{29343}Jasne
{29347}{29391}Skończmy na dzisiaj, zgoda ?
{29395}{29487}Petra, zanim skończymy chcia3bym jeszcze co przeęwiczyę...
{29491}{29558}Mam pomys3, ja...
{29562}{29654}Jasne, rozumiem, koniec na dzisiaj
{29658}{29678}Czeę
{29682}{29737}Czeę
{29754}{29822}Zdaay3o siź nieporozumienie
{29826}{29942}Nie wiem czy widzia3a jua swoje pranie,|ale chyba siź wymieni3ymy przez przypadek
{29946}{30030}Tak to prawda, zauwaay3am
{30042}{30086}Jak siź masz ?|Czujesz siź jua lepiej ?
{30090}{30158}O tak, duao lepiej
{30162}{30252}Chcia3am ci podziźkowaę za...
{30306}{30403}- /Timothy !| - Proszź bez paniki/
{30450}{30517}/Marcus co siź dzieje z tym zasilaniem ?/
{30521}{30589}Chod do mojej przyczepy, mam twoje rzeczy
{30593}{30648}Zgoda
{30665}{30709}Nie martw siź kochanie, wszystko naprawiź
{30713}{30781}Czy nie tak mówi3e zanim ten namiot stan13 w p3omieniach ?
{30785}{30877}Jeden drobny poaar i nagle|jestem odpowiedzialny za kaady najdrobniejszy problem
{30881}{30973}Poprostu trzymaj swoje w3osy na swojej g3owie
{30977}{31038}Dziźki...
{31049}{31093}Wiźc mam na imiź Petra
{31097}{31141}Tak, widzia3am na kartce
{31145}{31227}A ja mam na imiź Camille
{31241}{31387}Camille, 3adnie, podoba mi siź,|uwielbiam to imiź, takie romantyczne
{31624}{31644}Hej Petra
{31648}{31692}Zamknij siź Jim
{31696}{31740}Sk1d jeste dok3adnie, z Quebec'u ?
{31744}{31906}Tak, urodzi3am siź w Quebec'u ale mój|ojciec by3 pastorem i duao podróaowalimy
{31936}{32018}Cóa, witam w moim pa3acu
{32344}{32432}To miejsce jest... wyj1tkowe
{32440}{32602}Tak, podoba mi siź, chcia3am pokryę tamt1|cianź futrem, ale jest bardzo drogie
{32703}{32723}Wiźc tu jest twoje pranie
{32727}{32794}Jasne, dziźki
{32847}{32915}Chcesz siź napię szkockiej ?
{32919}{33010}Nie mam w zwyczaju pię, dziźki
{33087}{33205}Trochź muzyki, bo bez muzyki aycie by3oby pomy3k1
{33351}{33435}S3uchaj, muszź co wyznaę
{33447}{33491}Ubra3am jedn1 z Twoich bluzek
{33495}{33538}Wiesz, t1 z zam...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin