Dzikie rośliny jadalne polski.pdf

(25316 KB) Pobierz
Łukasz Łuczaj
DZIKIE ROŚLINY JADALNE
POLSKI
PRZEWOI)NIK SURVIVALOWY
2002
CHEMIGRAFIA
F-
Oddając tę ksiażkę czytelnikowi chciałbym szczególnie podzięko-
wać zespołowi prowadzącemu zajęcia z przedmiotu Botanika Praktyczna
na Wydziale Biologii ihiiwersytetu Warszawskiego, z którym miałem
wielką przyjemność współpracować, a szczególnie dr Hannie Werblan
Jakubiec i dr Krzysztofowi Spalikowi . Ta oni rozbudzili we mnie
zainteresowanie etnobotaniką .
Jestem także bardzo wdzięczny Janeczce i Michałowi Kacprzykom
z Zawadki Rymanowskiej, w których gospodarstwie agroturystycznym
często prowadziłem zajęcia z odżywiania się dzikimi roślinami w ra-
mach tzw. zielonych szkół, za zachęcenie mnie do propagowania idei
wykorzystania dzi .{ich roślin w kuchni .
Wre :>zcie nie byłoby tej książki bez ożywczych dla mnie dyskusji
na temat zbieracko-łowieckiego trybu życia ludów pierwotnych prowa-
dzonych z badaczami starożytnych kultur, prof . Zygmuntem Krzakiem
r dr Mateuszem W ;:ercińskim .
Wydawnictwo i druk :
CHEMIGRAFIA
ul . Białobrzeska 74, 38.400 KROSNO
Większość rysunków roślin w tej książce zaczerpnięto z klucza do ozna-
czania roślin Józefa Rosrafińskiego (1850-192 .8) . Ryciny z barszczem,
kłokoczką, klonem, kokoryczką, konopiami, lilią, podagrycznikiem, psi-
zębem i szczawiem wykonał Łukasz Łuczaj, a Sarah Luczaj narysowa-
ła krwiściągi, łopianu, ostrożenia, pierwiosnka i ziarnopłonu .
WSTĘ13
Książka ta przeznaczona jest dla tych, którzy zainteresowani są
wykorzystaniem dzikich roślin w odżywianiu . Zarówno dla tych z Czy-
telników, którzy cłcieliby jedynie od czasu do czasu przyrządzić sobie
sałatkę z roślin rosnących w ich trawnikach i ogrodach, tych, którzy
chcieliby przez dh.iższy okres czasu spróbować odżywiać się jak dzicy
przodkewie, jak i dla tych, którzy są po prostu ciekawi, co można jeść
w lesie i na łące .
W pracy tej zawarłem opisy potencjalnych sposobów użytkowania
ponad tysiąca gatunków roślin rosnących dziko w Polsce lub w sąsied-
nich krajach strefy umiarkowanej . Książka ta nie obejmuje grzybów, bo
według obecnej systematyki stanowią one odrębne od roślin i zwierząt
królestvro . Jako że nasza ojczysta flora zawiera około dwa i pół tysiąca
g atunkćw, tysiąc gatunków to bardzo dużo . Oznacza to, że praktycznie
,
więcej niż co trzecia napotkana przez nas roślina może być nazwana
i-ośliną jadalną . To bardzo optymistyczne . Użyłem słowa "optymistycz-
ne", bo oprócz zwykłej poznawczej ciekawości chciałbym tez nawiązać
do tych emocjonalnych i instynktownych powodów zainteresowania
umiejętnością prze kyc ia w dzikiej przyrodzie . Kiedy słyszymy o kata-
strofach i kryzysach do-tylrających naszą cywilizację, zastanawiamy się
co byłoby, gdyby nagle nastąpił totalny kryzys funkcjonowania naszej
świato~3,ej gospodarki, jak poradzilibyśmy sobie żyjąc z tego co posa-
dzimy, upolujemy albo zbierzemy w lesie . Dla człowieka pierwotnego,
który uprawiał zbieracko-łowiecki tryb życia, las czy step były wielkim
supermarketem, z którego można było b rat. do woli . Nie trzeba było
:mięć pieniędzy, a jedynie wiedzieć, co brać, jak brać oraz poświęcić
większą_ ilość czasu niż my spędzamy robiąc w ciągu godziny zakupy
na cały tydzień .
Mówiąc o społeczeństwach pierwotnych, zbieracko-łowieckich, pa-
rniętać trzeba też o członie : "łowiecki", reguła raczej było łączenie odży-
wiania się pokarmem zwierzęcym i roślinnym . Zwierzęta, szczególnie
w wypadku obfitości ich występowania, przy niskim zagęszczeniu po-
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin