Wiele Zadań.pdf

(33569 KB) Pobierz
Wiele zadaƒ dla 3-latków
Szukanie · ¸àczenie · Liczenie · Przyporzàdkowywanie
Drodzy Rodzice!
„Czego JaÊ si´ nie nauczy, tego Jan nie b´dzie umia∏” twierdzi przys∏owie
ludowe. Jak wszyscy wiemy, przys∏owia zawierajà du˝o prawdy ˝yciowej.
Czy JaÊ, czy Jan w ka˝dym wieku mo˝e nauczyç si´ nowych rzeczy.
Najszybszy i najbardziej intensywny rozwój cz∏owieka ma miejsce w pierw-
szych latach ˝ycia, a podstawowe umiej´tnoÊci nabywa dziecko
w pierwszych szeÊciu latach ˝ycia. Ten stosunkowo krótki okres decyduje,
czy w przysz∏oÊci Paƒstwa dziecko b´dzie ∏atwo si´ uczy∏o, czy te˝ wiedza
b´dzie przychodzi∏a mu z mozo∏em; czy samo b´dzie rozumia∏o i przejrzy
wielowarstwowe zale˝noÊci, czy b´dzie zale˝ne od interpretacji innych
osób. Mówiàc obrazowo: w pierwszych szeÊciu latach ustawiajà si´ zwrotnice
wa˝ne dla reszty ˝ycia. Wykorzystajcie Paƒstwo ten okres, wp∏ywajàcy na
ca∏e ˝ycie, aby przygotowaç swoje dziecko do zmierzenia si´ ze Êwiatem.
Dzi´ki ksià˝ce z pszczó∏kà Majà has∏o „nauka przez zabaw´” z teorii, stanie
si´ praktykà, bo dzieci (ale tak˝e doroÊli) najszybciej i najefektywniej uczà
si´ przez zabaw´.
Przez ilustrowany „program nauczania” przeprowadzà dzieci mili znajomi:
pszczó∏ka Maja i jej przyjaciele. Paƒstwa dziecko od poczàtku b´dzie si´
czu∏o pewnie. Proste çwiczenia dostarczà przede wszystkim radoÊci, ale
i pomogà wytrwale çwiczyç i d∏u˝ej si´ koncentrowaç na zadaniach. B´dà
te˝ znakomitym treningiem dla umys∏u i wsparciem kreatywnoÊci.
Przygotujà dziecko do szko∏y i do dalszego ˝ycia.
Wydawca
Wiele zadaƒ dla 3-latków
Szukanie · ¸àczenie · Liczenie · Przyporzàdkowywanie
Z ksi´gozbioru
Hm, coÊ tu nie pasuje! Wszystkie zwierz´ta sà tej samej wielkoÊci.
Wiesz, które z nich sà w rzeczywistoÊci du˝e, a które ma∏e?
Pokoloruj na zielono kó∏eczka obok du˝ych zwierzàt.
Póêniej mo˝esz pokolorowaç wszystkie rysunki.
Jak nazywajà si´
te zwierz´ta?
4
Gucio ukry∏ na tej stronie bardzo du˝e zwierz´.
Pomaluj wszystkie pola z kropkà na szary kolor,
a zobaczysz je.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin