Malwina Popiołek - Czy można żyć bez Facebooka.pdf

(2808 KB) Pobierz
MALWINA
POPIOŁEK
Czy można żyć
bez Facebooka?
Rola serwisów społecznościowych
w sieciowym społeczeństwie
informacyjnym
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Recenzent
prof. dr hab. Bohdan Jung
Projekt okładki
Sebastian Wojnowski
Praca finansowana ze środków na  działalność statutową Wydziału Zarządzania i  Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczest-
ników studiów doktoranckich
© Copyright by Malwina Popiołek & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2018
All rights reserved
Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszech-
niany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym
bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
ISBN 978-83-233-4498-8
ISBN 978-83-233-9866-0 (e-book)
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, fax 12-663-23-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325
Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................................
7
CZĘŚĆ I
1. Serwisy społecznościowe i ich miejsce w przestrzeni medialnej .......................
1.1. Nowe media w teorii mediów .............................................................................
1.2. Nowe media czy nowe technologie? .................................................................
1.3. Media społecznościowe jako podkategoria nowych mediów .....................
1.4. Klasyfikacja mediów społecznościowych ........................................................
1.5. Serwisy społecznościowe jako podgrupa w ramach mediów
społecznościowych ...............................................................................................
1.6. Serwisy społecznościowe w rozwoju historycznym ......................................
1.7. Polskie serwisy społecznościowe ........................................................................
2. Społeczeństwo informacyjne – charakterystyka i modele rozwoju .................
2.1. Społeczeństwo informacyjne – zarys teoretyczny i definicyjny .................
2.2. Informacja i jej znaczenie w sieciowym społeczeństwie
informacyjnym ......................................................................................................
2.3. Wizje, modele i scenariusze rozwoju społeczeństwa
informacyjnego .....................................................................................................
2.4. Władza w sieciowym społeczeństwie informacyjnym ................................
13
13
20
22
31
35
41
53
61
63
75
85
98
5
Spis treści
CZĘŚĆ II
3. Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym –
analiza fenomenu Facebooka na podstawie badań własnych ............................ 111
3.1. Przyczyny korzystania z Facebooka w literaturze przedmiotu .................. 114
3.2. Potrzeba kontroli i bezpieczeństwa w zakresie dostępu
do informacji ............................................................................................................... 125
3.3. Facebook jako podstawowy kanał przepływu informacji w świetle
przeprowadzonego eksperymentu ................................................................... 140
3.4. Znaczenie Facebooka w przestrzeni społecznej – analiza krytyczna ....... 152
4. Osoby niekorzystające z Facebooka – analiza form, przyczyn
i konsekwencji niekorzystania z serwisu.................................................................. 165
4.1. Osoby niekorzystające z Facebooka – różne podejścia teoretyczne
i wyniki badań empirycznych ........................................................................... 166
4.2. Co to znaczy nie korzystać z Facebooka? ........................................................... 173
4.3. Decyzje o usunięciu konta – trudności i dylematy ....................................... 187
4.4. Społeczne postrzeganie osób nieposiadających konta
na Facebooku ......................................................................................................... 192
4.5. Życie bez Facebooka – co można zyskać, a co stracić ..................................... 196
4.6. Pozory bezpieczeństwa i algorytm zachłanny ............................................... 206
Zakończenie ....................................................................................................................... 211
Bibliografia ......................................................................................................................... 217
Podziękowania ........................................................................................................................ 231
Indeks rzeczowy ................................................................................................................ 233
Indeks osobowy ................................................................................................................. 235
WSTĘP
Niniejsza książka poświęcona jest serwisom społecznościowym (social net-
work sites,
dalej: SNS), a zwłaszcza najpopularniejszemu spośród nich – Face-
bookowi. Rozważania na temat Facebooka i jemu podobnych serwisów pro-
wadzone są tutaj głównie z perspektywy teorii dotyczących rozwoju i funk-
cjonowania społeczeństwa informacyjnego. W teorii mediów wyróżnia się
siedem perspektyw badawczych opisujących przestrzeń medialną: teorię
społeczeństwa masowego, podejście marksistowskie, podejście funkcjona-
listyczne, krytyczną teorię polityczno-ekonomiczną, teorię konstruktywi-
styczną, determinizm technologiczny oraz teorię społeczeństwa informacyj-
nego
1
. Ramę dla tej pracy stanowi przede wszystkim ta ostatnia, choć obecne
jest również podejście krytyczne, charakterystyczne dla krytycznej teorii
polityczno-ekonomicznej.
Powodów, dla których tematyka serwisów społecznościowych wydaje się
szczególnie interesująca, jest kilka. Po pierwsze, są one współcześnie integralną
częścią życia niemal każdej osoby korzystającej z Internetu, dlatego też wydaje
się zasadne badanie i analizowanie ich z różnych perspektyw. Badania, których
przedmiot mieści się w zakresie przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej, są
istotne ze względów poznawczych, ale także pragmatycznych. Lepsze zrozu-
mienie tej sfery pozwala nam bardziej świadomie korzystać z technologii, któ-
ra jest dziś nieodłącznym elementem naszego codziennego życia.
Po drugie, mimo stosunkowo dużej liczby publikacji poświęconych
nowym mediom same serwisy społecznościowe są dość słabo opisane,
zwłaszcza w polskiej literaturze. O ile artykułów naukowych dotyczących
na  przykład Facebooka stale przybywa, o  tyle pozycji zwartych, zwłasz-
cza monografii, kompleksowo opisujących media społecznościowe wciąż
jest niewiele. Dostępne na polskim rynku publikacje dotyczące przestrzeni
1
D. McQuail,
Teoria komunikowania masowego,
Warszawa 2008, s. 108–121.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin