Juliet Hacking - Historia fotografii.pdf

(231550 KB) Pobierz
Redakcja naukowa
Juliet Hacking
Przedmowa
David Campany
HIST ORIA
FOTOG RAFII
Wyd aw nictwo A RKADY
dyrekto ra programowego
stu diów drugiego stop nia na kierunku F ografia
ot
i hist oryczna)
w Soth eby's Institute of Art w Londyni e. Przez tr zy lata
foto grafii w domu aukcyjnym Soth eby's w Londyni e. Absolwentka
Cou rt auld Institut e of Art , aut orka pracy doktorskiej
Phot ography Personifi ed:
Art and ldent ity in Britis h Photography 18
57- 1869.
Profesor
na
uniwer syte tac h w Derby i R
eading oraz w Courtauld Inst itut e. Kuratorka
wystawy
Princes of Victoria n Bohem ia: Phot ograph s by David Wilkie Wynfie ld
w Nati onal Portr ait Gallery w Londyn ie.
Jullet Hacking-
od
2006
roku
David Campany-
pisarz,-kurat or i arty st a. Auto r pu blikacji
Art and
Phot ography
(200 3)
i
Walker Evans: The Mag azin e Work
(20 12).
Jego
w pismach „Apert ure", .,F
rieze" i „ Sour ce".
of Westmin ster w Londy nie.
University
jJ
FSC
MIESZAN Y
Papier z
odpowledz lalnych
FSC" C008047
Photography . The Whole Story
©
2012 Quintessence
230 City Road, London EC1V2TT
Redaktor projektu
Redaktor
Projekt
Ilustracje
Produkcja
Kier0wnik redakcj i
Wydawca
Fiona Plow man
Robert Dimery , Becky Gee, Carol King
Nicole Kude rer
Helena Baser, Jo Walton , Julia Harris-Voss
Anna Pauletti
Jane Laing
Mark Fletc her
©
for the Polish edit ion by Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o., Warszawa 2014
Wszyst kie prawa
tej pu blikacji nie wol no
w systemie wyszukiwania lub
w jakiejko lwiek postaci
za
jakichkolwiek
elektr on icznych, mec han icznych, kserog raficznych ,
bez up rzedniej pisemnej zgody
praw auto rskich i wydawcy .
Ma ria Tuszko
Jacek Rajkowski
Renat a
Redakcja
Korekta
Wydawnictwo ARKADY Sp. z o.o.,
ul. Dobra 28, 00-344 War szawa ,
te l. 22 444 -86-50/51, fax 22 827-41-94,
1nfo@arkady.eu , www.arkady .eu,
www .facebook.com/ Wydawn ictwo .Arkady
firmowa
22
444 -86 -61.
Wydanie I, dodruk 2017 Symbo l 5010/R
.
i
Sylwia Szur
Wydrukowan o w China ch
dyst rybutor :
DOBRA 28 Sp. z o.o., u l. Dobra 28, 00 -344 Wa rszaw a,
tel. 22 444 -86 -94 , fax . 22 444 -86 -93,
e-mail : biuro@dob ra28.pl, www .dobra28 .pl,
www .arkady.info,
tel. 22 444 -86-97
SPlS TRESCI
.-
PR
ZEDMOWA - David Camp any
WPROWADZENIE
6
8
1
I
OKRESEKSPERYMENTALNY1826- 1855
I
FOTOGRAF
IA
I ARTY TYCZNA 1856- 1899
S
16
2
86
3
4
I
FOTOGRAFIA I
I
OD CZASÓW POWOJENNYCH
DO
1900 - 1945
168
PERMISYWNE 1946 - 1976
GO
320
5
I
OD POSTMODERN
IZMU DO GLOBALI ACJI 1977
Z
- CZASYOBECNE
416
TERMINÓW
AUTORZY
CYTATÓW
INDEKS
PRAWAAUTORSKIE
554
557
558
562
574
Zgłoś jeśli naruszono regulamin