Suzuki Swift mk7 instrukcja obsługi.pdf

(12153 KB) Pobierz
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Należy ją zawsze przechowywać w samochodzie.
Zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, eksploatacji i obsługi.
Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje różne wersje modelu samochodu SWIFT.
SWIFT (wersja 5-drzwiowa)
SWIFT (wersja 3-drzwiowa)
SWIFT Sport (wersja 3-drzwiowa)
68LM20001
UWAGA: Na ilustracji pokazane są przykładowe warianty samochodów SWIFT.
© 2012
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z. o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana ani przetwarzana w jakimkolwiek celu ani w
jakiejkolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej, bez pisemnej zgody Suzuki Motor Poland Sp. z. o.o.
PRZEDMOWA
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi nieod-
łączny
element wyposażenia samochodu i
dlatego powinna być przekazywana każ-
demu nowemu właścicielowi tego pojazdu.
Prosimy o uważne jej przeczytanie i prze-
glądanie od czasu do czasu. Znajdują się
tu ważne informacje dotyczące bezpie-
czeństwa, eksploatacji oraz obsługi okre-
sowej.
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
Wszystkie informacje zawarte w niniej-
szej instrukcji obsługi oparte są na naj-
nowszych danych dotyczących wyrobu,
dostępnych w chwili druku. Ze względu
na dokonywane ulepszenia oraz inne
zmiany, mogą zaistnieć rozbieżności po-
między opisem w instrukcji a pojazdem.
Firma SUZUKI MOTOR CORPORATION
zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w dowolnej chwili, bez uprzed-
niego powiadamiania, jak również bez
jakichkolwiek zobowiązań do wprowa-
dzenia takich samych lub podobnych
zmian w samochodach wyprodu-
kowanych lub sprzedanych wcześniej.
Samochód ten może nie odpowiadać
normom i przepisom obowiązującym w
innych krajach. Przed podjęciem próby
zarejestrowania tego pojazdu w jakim-
kolwiek innym kraju należy sprawdzić
odpowiednie przepisy i dokonać wszel-
kich niezbędnych modyfikacji.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA/UWAGA/
ZALECENIE
Prosimy o dokładne przeczytanie tej instruk-
cji i
ścisłe
przestrzeganie zawartych w niej
zaleceń. Dla podkreślenia szczególnie
ważnych informacji, symbolowi
oraz ter-
minom
OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA,
UWAGA
oraz
ZALECENIE
nadano spec-
jalne znaczenia. Informacje oznaczone tymi
nagłówkami wymagają szczególnej uwagi:
OSTRZEŻENIE
Sygnalizuje
potencjalne
ryzyko
odniesienia poważnych obrażeń lub
śmierci.
PRZESTROGA
Sygnalizuje
potencjalne
ryzyko
odniesienia mniej poważnych lub
drobnych obrażeń ciała.
UWAGA
Sygnalizuje
potencjalne
uszkodzenia samochodu.
ryzyko
ZALECENIE:
Zawiera specjalne informacje, mające na
celu ułatwienie obsługi pojazdu, lub dodat-
kowe wskazówki dotyczące sposobu
postępowania.
OSTRZEŻENIE
PRZERÓBKAMI
PRZED
OSTRZEŻENIE
Nie należy dokonywać
żadnych
prze-
róbek tego pojazdu. Mogą one mieć
niekorzystny wpływ na bezpieczeń-
stwo, stateczność ruchu, osiągi i nie-
zawodność, a także naruszyć obowią-
zujące przepisy. Ponadto uszkodze-
nia lub obniżenie osiągów pojazdu
wynikające z dokonanych przeróbek
mogą nie być objęte gwarancją.
75F135
Znak przekreślonego koła, jaki można
napotkać w tekście, oznacza „Nie należy
tego robić” lub „Nie należy do tego
dopuścić”.
UWAGA
Nieprawidłowe zainstalowanie prze-
nośnych urządzeń komunikacyjnych,
np. telefonów komórkowych lub radia
CB (radiotelefonu), może spowodo-
wać zakłócenia pracy elektronicznego
układu zapłonowego, prowadząc do
pogorszenia pracy silnika. W sprawie
instalacji
przenośnych
urządzeń
komunikacyjnych należy zasięgnąć
porady wykwalifikowanego mecha-
nika samochodowego lub autoryzo-
wanej stacji obsługi SUZUKI.
WPROWADZENIE
Dziękując za wybranie samochodu SUZUKI, witamy w stale powiększającym się gronie użytkowników pojazdów tej marki. To rozsądna
decyzja – wysoka jakość produktu SUZUKI stanowi gwarancję wielu lat radości za kierownicą.
Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana w celu ułatwienia bezpiecznej, przyjemnej i bezawaryjnej eksploatacji samochodu.
Opisane jest tu działanie poszczególnych mechanizmów samochodu, elementy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz wymaga-
nia związane z okresową obsługą techniczną. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję jeszcze przed zajęciem miejsca za kierownicą, a
następnie pozostawić ją w schowku podręcznym, by w każdej chwili móc do niej zajrzeć.
W momencie odsprzedaży samochodu prosimy o przekazanie tego podręcznika następnemu właścicielowi.
W odrębnych książeczkach wyjaśnione są warunki gwarancji. Zalecamy zapoznanie się również z tymi ważnymi informacjami.
Okresowe przeglądy tego samochodu powinny być przeprowadzane przez autoryzowaną stację obsługi SUZUKI. Zatrudnieni w niej
mechanicy są odpowiednio przeszkoleni przez producenta samochodu i dlatego służą najlepszą możliwą obsługą, stosując przy tym
wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria SUZUKI.
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin