Jadwiga Mazur - Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej.pdf

(3394 KB) Pobierz
J a d w ig a M azur
KOMUNIKOWANIE SIĘ POLICJI
ZE SPOŁECZEŃSTWEM,
ORGANAMI ADMINISTRACJI
PAŃSTW OW EJ
I SAMORZĄDOWEJ
W ydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego
Kraków
Recenzenci
płk rez. dr hab. Włodzimierz Chojnacki
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Michalczyk
© Copyright by Jadwiga Mazur & Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012
redaktor prowadzący Urszula Lisowska
projekt okładki Jadwiga Burek
Na okładce wykorzystano następujące zdjęcia:
© Fotokon | Dreamstime.com
© Scubabartek | Dreamstime.com
© Kelly Boreson | Dreamstime.com
ISSN 0239–6025
ISBN 978–83–7271–757–3
Wydawnictwo Naukowe UP
Redakcja/Dział Promocji
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel./faks 12 662-63-83, tel. 12 662-67-56
e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl
Zapraszamy na stronę internetową:
http://www.wydawnictwoup.pl
łamanie Jadwiga Czyżowska-Maślak
druk i oprawa Zespół Poligraficzny UP, zam. 54/12
Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Policja w procesie transformacji ustrojowej
1.1. Bezpieczeństwo i policja w teorii i badaniach społecznych
1.2. Władza polityczna a restrukturyzacja i modernizacja policji
1.3. Zmiany w komunikowaniu się policji ze społeczeństwem
1.4. Płaszczyzny współpracy komunikacyjnej policji
z administracją rządową i samorządową
Rozdział II. Policja jako grupa dyspozycyjna
2.1. System społeczny policji
2.2. System kierowania w policji
2.3. Struktura organizacyjna policji i rodzaje służb
2.4. Podstawa prawna, strategia i funkcje policji
2.5. Tożsamości policjantów w nowej Polsce
Rozdział III. Komunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne w policji
3.1. System komunikowania wewnętrznego
w strukturach hierarchicznych
3.2. Komunikowanie zewnętrzne policji z otoczeniem społecznym
3.3. Czynniki sprawnego komunikowania
3.4. Bariery w procesie komunikowania się policji ze społeczeństwem
3.5. Sfery doskonalenia komunikowania w wymiarze
zewnętrznym i wewnętrznym
Rozdział IV. Komunikowanie się policji ze społeczeństwem –
kontrapunkt empiryczny
4.1. Efektywność komunikowania zewnętrznego i wewnętrznego
policji z perspektywy rzeczników prasowych
4.2. Wizerunek policji w społeczeństwie i jej komunikowanie się
z otoczeniem w analizie prasoznawczej
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Wykaz tabel, rysunków i wykresów
9
23
24
46
66
78
95
97
108
115
127
131
143
154
162
182
194
203
228
229
271
310
340
361
Wstęp
Procesy globalizacyjne związane są z niestabilnością polityczno-gospodarczą
i napięciami wewnętrznymi w poszczególnych krajach
1
. Z Bauman wskazuje na
kurczące się w szybkim tempie rezerwy poczucia bezpieczeństwa i bezpreceden-
sową „kruchość dzisiejszych więzi międzyludzkich”
2
. Współcześnie kwestii bez-
pieczeństwa nie można sprowadzić do kategorii wyłącznie militarnych. Wyzwa-
nia w tym zakresie dotyczą zmniejszania źródeł napięć i konfliktów, współpracy
między organizacjami. Nie bez znaczenia pozostają obiektywne zagrożenia wyni-
kające z procesów politycznych, gospodarczych i kulturowych oraz subiektywna
świadomość występujących zagrożeń, a także ich ocena
3
. „Aspekty subiektywne
wyznaczają więc nam poziom świadomości społecznej w kwestii zapewnianego
bezpieczeństwa oraz możliwości pojawienia się zagrożeń tego stanu”
4
.
Obecnie mamy do czynienia nie tylko z  bezpieczeństwem militarnym, ale
również ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym czy publicznym. W ramach
ogólnej polityki państwa mieści się polityka bezpieczeństwa, której elementami
są przetrwanie, integralność terytorialna, niezależność polityczna i jakość życia
5
.
Ważne pozostaje podejście do kwestii bezpieczeństwa z wykorzystaniem nauk
społecznych, w tym socjologii, w ramach której wskazane jest dążenie do prak-
tycznego wykorzystania wyników badań do rozwiązań użytecznych. Ograniczenia
w tym zakresie wynikają ze złożoności problemów społecznych i ich zrozumienia
6
.
W rozwijającym się państwie i społeczeństwie oraz gospodarce zmiany obej-
mują cały system, w tym także kulturę i struktury społeczne
7
. Kultura, jako pod-
system, zmienia się najwolniej, w niej zawiera się społeczna pamięć i mentalność,
J. Maciejewski,
Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska. Studium
socjologiczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 99–100.
1
2
3
R. Zięba,
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa państwa w  stosunkach międzynarodowych,
Scholar,
Warszawa 2001, s. 41–42.
5
6
J. Maciejewski,
Procesy społeczne a  świadomość w  kwestii bezpieczeństwa,
[w:] J. Maciejewski,
W. Nowosielski (red.),
Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych,
Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 11.
4
T. Nowak,
Współczesne interpretacje bezpieczeństwa narodowego,
„Kwartalnik Bellona” 2007, nr 1,
s. 12–13.
Z. Bauman,
Płynna nowoczesność,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 263.
Z. Zagórski,
Społeczeństwo Trzeciej Rzeczpospolitej,
[w:] Z. Kurcz (red.),
Socjologia. Wybrane za-
gadnienia,
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 1999, s. 163 i n.
7
W. Chojnacki,
Tożsamość i  możliwości rozszerzania obszarów bezpieczeństwa wyzwaniem dla
współczesnych społeczeństw,
[w:] J. Maciejewski, W. Nowosielski (red.),
Tożsamość społeczna grup dyspo-
zycyjnych...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin