Szkodliwe treści w internecie.pdf

(2453 KB) Pobierz
SZKODLIWE TREŚCI
W INTERNECIE
NIE AKCEPTUJĘ, REAGUJĘ!
PORADNIK DL A RODZICÓW
Julia Piechna
Autorka:
Julia Piechna
Korekta:
Marta Bełza
Layout, projekt okładki i skład:
Aneta Witecka
Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-NC)
Zdjęcia na okładce: Adobe Stock
NASK Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
www.nask.pl
Wydanie I
Warszawa 2019
ISBN: 978-83-65448-19-4
Druk
LOTOS Poligrafia, ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa
Publikacja została wydrukowana w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści
z wykorzystywania technologii cyfrowych”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
SZKODLIWE TREŚCI
W INTERNECIE
N I E A KC E P T U J Ę , R E AG U J Ę !
PORADNIK DLA RODZICÓW
Julia Piechna
Szkodliwe treści w internecie
NIE AKCEPTUJĘ, REAGUJĘ!
PORADNIK DLA RODZICÓW
4
Zdj. Adobe Stock
Szkodliwe treści w internecie
NIE AKCEPTUJĘ, REAGUJĘ!
PORADNIK DLA RODZICÓW
SPIS TREŚCI
WSTĘP ..............................................................................................................................................6
CZYM SĄ SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE? ...........................................................8
SZKODLIWE MATERIAŁY W LICZBACH............................................................................
11
RODZAJE SZKODLIWYCH TREŚCI .....................................................................................
14
KONSEKWENCJE KONTAKTU DZIECI ZE SZKODLIWYMI TREŚCIAMI...............22
ANTIDOTUM, CZYLI JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED SZKODLIWYMI
TREŚCIAMI W INTERNECIE ...................................................................................................25
GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY? ..............................................................................
34
PRZYDATNE STRONY ............................................................................................................
36
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................................37
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin